Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima a u vezi sa članom 3. tačka 3.  Zakona o  PDV direktor „__“ d.o.o. dana __.__.20__. godine donosi Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se […]

Odluka o usvajanju Završnog računa i odluka o isplati dobiti

MODEL ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA –  KADA SE NE VRŠI RASPODELA DOBITI   „__“ D.o.o. Broj _____ U __, __ 201_. godine   Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) Skupština članova Društva (jedini član Društva vršeći funkcije Skupštine Društva) „__“  je  dana __ 201_. godine donela […]

Arhiviranje poslovne dokumentacije

I Računovodstvena dokumentacija  Prema članu 23 Zakona u računovodstvu (Sl.glasnik RS 46/2006) pravna lica i preduzetnici dužni su da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige  i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način čuvanja. Prema članu 47. Zakona o PDV poreski obveznik je dužan […]

Obrazac radnog naloga za proizvodnju

Privredno društvo “__” d.o.o.                                                               Dana ___.___.20__. godine. R a d n i    n a l o g   br. ______   Za proizvodnju ____________________________                                          u količini od _________ R.br. Naziv sirovine – materijala Količ.materijala […]

Pravilnik o troškovima reklame i propande i troškovima reprezentacija

Na osnovu člana 224. Zakona o porezu na dobit privrednog društva (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) _______________ (firma – naziv i sedište), direktor privrednog društva _________________, donosi PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REKLAME I PROPAGANDE I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE 1. Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se pitanja u vezi sa upotrebom sredstava privrednog društva […]

Pravilnik o formiranju cena

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011 i 99/2011__) direktor privrednog društva “__” dana ___ godine godine doneo je  Pravilnik o formiranju cena privrednog društva “__” I Osnovne odredbe Član 1. Preduzeće formira cenu robe ili usluga na tržištu slobodno, prema uslovima tržišta. Ukoliko  se promene propisi o formiranju cena svih roba odnosno […]

Odluka o pečatima

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o./ Preduzetnik ___ iz __, dana ___ 201_. godine donosi   Odluku o izradi pečata i određivanju lica koja će biti zadužena za njegovu upotrebu i održavanje Utvrđuje se da privredno društvo/preduzetnik “__” ima __ komada pečata okruglog oblika veličine […]

Odluka o određivanju lica ovlašćenih za potpisivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. / Preduzetnik iz __ dana __. godine donosi sledeću  O D L U K U o određivanju lica ovlašćenih za potpisivanje   Ovom Odlukom određuju se lica koja su ovlašćena za potpisivanje dokumenata i to : A. Novčana sredstva […]

Ugovor o zajmu osnivača pravnog subjekta

UGOVOR O ZAJMU Zaključen u __ dana __. godine između:  „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG _ (u daljem tekstu “Zajmodavac”), “_” d.o.o. iz __ul. _ br. _ PIB __ mat.broj __ koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Zajmoprimac”)   Član 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Zajmodavac osnivač Zajmoprimca i saglasne […]

Odluka o obavezi člana d.o.o. za dopunsku uplatu

Na osnovu člana 178. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva “__ ” d.o.o. iz __ dana __.201_ godine donosi sledeću O D  L  U  K  A Član 1. Utvrđuje se obaveza članova/člana društva ____ da izvrši uplatu iznosa od __ (i slovima __) dinara. Uplaćeni iznos osnivača iz stava 1. ovog člana ne povećava osnivački […]