Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima

Servis računara online zakazivanje

Napomene:

 1. Bračne odnose uređuju sami bračni drugovi, nemojte zaboraviti i povremeno se podsetite na tekst Duška Radovića.
 2. Međusobni imovinski odnosi bračnih drugova regulisani su odredbama Porodičnog zakona, čl. 168-191;
 3. Ugovor koji je prezentiran se može zaključiti i kao predbračni ugovor s tim što pojedine odredbe treba prilagoditi;
 4. Predbračni ugovor se zaključuje pred javnim beležnikom ali BRAČNI ugovor se obavezno zaključuje pred sudijom (član 188. stav 2 Porodičnog zakona);
 5. Ukoliko se ugovor odnosi i na nepokretnosti, on se može upisati u katastar nepokretnosti.

BRAČNI / PREDBRAČNI UGOVOR

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

_____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „suprug“/“budući suprug“)
_____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „supruga“/“buduća supruga“)

 

Član 1.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su dana __ zaključili brak pred matičarom opštine __.
Ugovorne strane kao supružniciovim Ugovorom regulišu svoje postojeće i buduće imovinske odnose.

Alternativa : Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su dana nadležnom matičaru u opštini __ prijavili svoju nameru da zaključe brak, da su podneli odgovarajući zahtev i da je zaključenje braka zakazano za ___ godine.

Ugovorne strane kao budući supružnici (u daljem tekstu : supružnici) ovim Ugovorom regulišu svoje postojeće i buduće imovinske odnose.

Posebna imovina supružnika pre zaključenja braka

Član 2.

Suprug _____ ima u svojini, na dan zaključenja ovog Ugovora sledeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

LISTA NEPOKRETNE IMOVINE

 1. Stan u __ ul. __ br. __ stan br. __ u površini od __ m2 upisan u listu nepokretnosti __ KO __
 2. Porodična stambena zgrada u __ ul. __ br. __ u površini od __ m2 upisana u listu nepokretnosti __ KO __
 3. Njiva u __ KO __ kat.parcela __ u površini od __ upisana u listu nepokretnosti __ KO __
 4. Šuma u __ KO __ kat.parcela __ u površini od __ upisana u listu nepokretnosti __ KO __

LISTA POKRETNE IMOVINE

 1. Putnički automobil marke „“ model „“ reg.br. ___
 2. Teretno vozilo marke „“ model „“ reg.br. ___
 3. Umetnička slika slikara __, ime slike __ veličine __ x __ cm __

Supruga _____ ima u svojini, na dan zaključenja ovog Ugovora sledeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

LISTA NEPOKRETNE IMOVINE

 1. Stan u __ ul. __ br. __ stan br. __ u površini od __ m2 upisan u listu nepokretnosti __ KO __
 2. Porodična stambena zgrada u __ ul. __ br. __ u površini od __ m2 upisana u listu nepokretnosti __ KO __
 3. Njiva u __ KO __ kat.parcela __ u površini od __ upisana u listu nepokretnosti __ KO __
 4. Šuma u __ KO __ kat.parcela __ u površini od __ upisana u listu nepokretnosti __ KO ___

LISTA POKRETNE IMOVINE

 1. Putnički automobil marke „“ model „“ reg.br. ___
 2. Teretno vozilo marke „“ model „“ reg.br. ___
 3. Umetnička slika slikara __, ime slike __ veličine __ x __ cm

Svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom i zadržava isključivo pravo svojine na toj imovini za vreme trajanja braka.

Član 3.

Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju jedan od supružnika stekne u toku trajanja braka, nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava, predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu.

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.

Član 4.

Supružnici su saglasni da međusobno koriste stvari koje čine nepokretnu i pokretnu imovinu navedenu u članu 2. ovog Ugovora u obimu koji je uobičajen za korišćenje te stvari.

U slučaju prestanka braka prestaje i međusobno pravo korišćenja pokretne i nepokretne imovine drugog supružnika.

Član 5.

Imovina koju su supružnici stekli radom ili korišćenjem prava intelektualne svojine u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Na svu pokretnu i nepokretnu imovinu koju supružnici steknu u toku trajanja bračne zajednice različitim načinima sticanja ili radom (ostvareni prihodi, kupovina, vođenje poslova domaćinstva, staranje o deci, staranje o imovini, igre na sreću kao i druge okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine) primenjivaće se pravilo da svaki od supružnika ima pravo na 50% imovine uključujući i imovinu stečenu igrom na sreću osim ako supružnik koji je ostvario dobitak u igri na sreću ne dokaže da je u tu igru uložio posebnu imovinu.

Član 6.

Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno s tim što se smatra da poslove redovnog upravljanja supružnik uvek preduzima uz saglasnost drugog supružnika.

Supružnik ne može raspolagati svojim udelom u zajedničkoj imovini niti ga može opteretiti pravnim poslom među živima.

Član 7.

Ako je posle prestanka zajedničkog života u braku došlo do uvećanja vrednosti zajedničke imovine, svaki supružnik ima pravo na potraživanje u novcu odnosno pravo na udeo u uvećanoj vrednosti srazmerno svom doprinosu.

Član 8.

Smatra se da su supružnici izvršili deobu zajedničke imovine ako su u javni registar prava na nepokretnostima upisana oba supružnika kao suvlasnici na opredeljenim udelima.

Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.

Deoba zajedničke imovine

Član 9.

Deobom zajedničke imovine se smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini.

Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka.

Član 10.

Supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine (sporazumna deoba).

Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, deobu zajedničke imovine vrši sud putem sudske deobe.

Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Veći udeo u sticanju zajedničke imovine utvrđuje se u istoj srazmeri za sva prava i obaveze u trenutku prestanka zajednice života u braku.

Veći udeo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine, a supružnik je u sticanju tog prava učestvovao i prihodima od svoje posebne imovine.

Član 11.

Pravo na deobu zajedničke imovine imaju supružnici, naslednici umrlog supružnika i poverioci onog supružnika iz čije se posebne imovine nisu mogla namiriti njihova potraživanja.

Član 12.

Stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov udeo ako njihova vrednost nije nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine i vrednost stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika.

Ako je vrednost stvari iz stava 1. ovog člana nesrazmerno velika, one pripadaju u isključivu svojinu supružniku sa uračunavanjem u njegov udeo.

Član 13.

Stvari namenjene detetu pripadaju u isključivu svojinu supružniku koji vrši roditeljsko pravo bez uračunavanja u njegov udeo.

Ako roditelji vrše roditeljsko pravo zajednički, nad stvarima namenjenim detetu imaju pravo zajedničke svojine.

Član 14.

Stvari za vršenje zanata ili zanimanja jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov udeo.

Član 15.

Predmeti domaćinstva na kojima jedan supružnik nakon prestanka zajednice života u braku ima državinu u trajanju od najmanje tri godine pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov udeo.

Član 16.

Za sopstvene obaveze preuzete pre ili nakon sklapanja braka odgovara supružnik koji ih je preuzeo svojom posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini.

Član 17.

Za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika, odgovaraju supružnici solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom.

Supružnik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

Član 18.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu člana 29. i člana 188. Porodičnog zakona Republike Srbije.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su upoznate da se ovim Ugovorom isključuje zakonski režim zajedničke imovine i da ih je sudija na ovo upozorio.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se Porodični zakon, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o nasleđivanju i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključenja braka u skladu sa propisima od kada ima punu pravnu snagu.

Alternativa za predbračni ugovor : Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja u skladu sa propisima od kada ima punu pravnu snagu.

Član 19.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Supruga Suprug
__________________________ __________________________

Buduća supruga Budući suprug
__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje