Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu 2014)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član 1. Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i to : zasnivanje radnog […]

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta „___“ Osnovne odredbe  Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se kod ovog poslodavca: organizacione jedinice vrste radnih mesta u organizacionim jedinicama i broj izvršilaca, uslovi potrebni […]

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

SADRŽAJ : Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme) Odredbe Zakona o radu o zasnivanju radnog odnosa ******************************** U ugovoru o radu, pre potpisivanja, moraju da se popune SVA prazna mesta koja se nalaze u ugovoru, […]

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

PUN GODIŠNJI ODMOR Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__“ dana ___.___.201_. godine donosi R E Š E NJ E o godišnjem odmoru za 201_. godinu Zaposlenom/ zaposlenoj _____ se određuje godišnji odmor za 201_. godinu u ukupnom […]

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu Poslodavac “__” Broj __ Beograd, ___2013. godine _______________ (ime i prezime zaposlenog) Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon) dostavljam Vam ponudu za zaključivanje aneksa Ugovora o radu broj __________ od __________ godine. Tekst Aneksa ugovora o radu je sastavni deo ove ponude. Do […]

Ugovor o dopunskom radu

Na osnovu člana 202. Zakona o radu (Sl.glasnik RS  24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac „__“ iz __, ul. __ br. __ koga zastupa __  i izvršilac posla __ iz __ ul. __ br. __  zaključuju   UGOVOR O DOPUNSKOM RADU Član 1 Izvršilac posla preuzima obavezu da kod Poslodavca obavlja poslove „__“ (na __fakultetu u […]

Aneks Ugovora o radu

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu Poslodavac “__” Broj __ Beograd, ___2013. godine _______________ (ime i prezime zaposlenog) Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon) dostavljam Vam ponudu za zaključivanje aneksa Ugovora o radu broj __________ od __________ godine. Tekst Aneksa ugovora o radu je sastavni deo ove ponude. Do […]

Pojedinačni kolektivni ugovor o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Na osnovu clana 121 Zakona o radnim odnosima („Sl.glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) Sindikalna organizacija i Direktor “____” d.o.o. iz __ zakljucuju   POJEDINACNI KOLEKTIVNI UGOVOR o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti I    OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) u “____” privrednom društvu (u daljem tekstu: Privredno društvo) uređuju […]

Stambeni kredit – Pravilnik, Odluka i ugovor o davanju kredita zaposlenom

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima Direktor “___” d.o.o iz  ___ dana __. godine je doneo PRAVILNIK O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA  Osnovne odredbe Član 1. Ovim Pravilnikom se uređuje izvori i korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba zaposlenih, dodela stambenih kredita, osnovi i merila za utvrđivanje reda prvenstva, uslovi za dodelu kredita i druga […]

Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos

Na osnovu člana 48. Zakona o radu i na odluke Skupštine privrednog društva “__” d.o.o. od __ godine zaključuje se UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS Koji na osnovu člana 48. Zakona o radu dana __ zaključuju : Skupštine privrednog društva “__” d.o.o. kao poslodavca _______________ iz __ ul. __ […]