Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji u okviru građenja i dogradnje građevinskog objekta vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili […]

Ko je poreski dužnik kada strano lice vrši konsultantske usluge na teritoriji Republike Srbije

Ko je poreski dužnik kada strano lice vrši konsultantske usluge na teritoriji Republike Srbije „1. Između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije zaključen je ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 5/96 – dalje: Ugovor), koji se primenjuje od […]

Stalna poslovna jedinica stranog privrednog društva kao PDV obveznik

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, […]

Lice koje ne vrši promet dobara i usluga kao trajnu aktivnost nije obveznik PDV nezavisno od visine prometa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da […]

Vrsta i iznos prometa koji određuju da pravni subjekt ima obavezu da postane obveznik PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]