Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu prilikom prenosa apsolutnih prava na imovini

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu „Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako se radi o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru tog objekta, odnosno o prometu objekta ili ekonomski deljive celine u […]

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa „Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva izdvajanja uz osnivanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu […]

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan, a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, […]

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava „Prema mišljenju Ministarstva privrede od 10.11.2014. godine, „Obavljanje privredne delatnosti u statusu preduzetnika znači da preduzetnik obavlja delatnost, a ne radnju. Radnja se u Zakonu o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i […]

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu „Imajući u vidu da zgrada i zemljište na kome se zgrada nalazi, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu te zgrade, predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu, smatra […]

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na imovinu u postupku statusne promene

U statusnoj promeni ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine na vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta   „Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzet je prenos apsolutnih prava iz člana […]

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava   Iz obrazloženja: „Iz obrazloženja osporenog rešenja i iz spisa predmeta ove pravne stvari proizlazi da je prvostepeni organ, razmatrajući zahtev tužioca za povraćaj plaćenog PDV pri kupovini prvog stana, uvidom u evidenciju kojom raspolaže, utvrdio […]

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava   „Na prenos prava svojine na poslovnom objektu koji je jednočlano privredno društvo steklo kupovinom 1998. godine, a koji se vrši sa tog privrednog društva – u vezi sa prestankom obavljanja njegove delatnosti i njegovim […]

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), dobit utvrđena u postupku […]

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), dobit utvrđena […]