Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Servis računara online zakazivanje

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu

Sadržaj članka :

 1. Organi koji vrše overu
 2. Šta je potrebno prilikom overe
 3. Overa dokumenta
 4. Overa potpisa na ugovorima
 5. Overa pojedinih ugovora
 6. Obavezna overa pojedinih ugovora pred sudijom kao uslov njihove punovažnosti
 7. Modeli pojedinih ugovora
 8. Imenici sudskih veštaka, izvršitelja, sudskih tumača (prevodioci)
 9. Takse za overu

*********************

Organi koji vrše overu :

Od 01. septembra 2014. godine počeli su sa radom javni beležnici kao ovlašćena lica za overu dokumenata prema Zakonu o javnim beležnicima koji svoje usluge naplaćuju prema Javnobeležničkoj tarifi.

Ukoliko su vam potrebni adrese sudova i opština u Republici Srbiji možete ih pronaći na :

 1. Sudovi u Republici Srbiji

 2. Gradovi i opštine u Republici Srbiji

Prilikom overe potrebno je :

 1. Lično prisustvo ugovornih strana. a ukoliko to nije moguće, potrebno je priložiti važeće punomoćje dobijeno od strane potpisnika ugovora i overeno od suda ili javnog beležnika (najmanje 2 primerka, 1 primerak za arhivu overitelja).
 2. Lični važeći dokument za fizička lica – važeća lična karta, važeći pasoš, važeća vozačka dozvola, za strane državljane isključivo pasoš a za lica koja  se nalaze na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi ili nekoj drugoj vojnoj dužnosti i koji to svojstvo dokazuje javnom ispravom, može se utvrditi i uvidom u vojnu knjižicu.

Za pravno lice neophodno je da se na uvid priloži original rešenja ili overen izvod iz  Agencije za privredne registre i jedan primerak fotokopije rešenja ili izvoda iz APR koje će sud, opština odnosno javni beležnik zadržati.

VIDI : utvrđivanje identiteta.

 1. Original dokumenta ili ugovora koji se overava.
 2. Dokaz o vlasništvu nepokretnosti – ukoliko je predmet ugovora nepokretnost potrebno je prezentovati na uvid dokaz o vlasništvu nepokretnosti – original ugovora o sticanju vlasništva, pravosnažnog rešenje o nasleđivanju i dr. i priložiti jednu fotokopiju.
 3. Dokaz o plaćenoj taksi za overu.

*********************

Overa dokumenta

Za overu dokumenta odnosno njegove fotokopije ili prepisa potrebno je :

 1. Original dokumenta ili ugovora koji se overava – na uvid,
 2. Fotokopija ili prepis dokumenta –  najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

Za overu dokumenta na stranom jeziku čiji prevod je sačinio ovlašćeni sudski tumač potrebno je :

 1. Original dokumenta na stranom jeziku – na uvid,
 2. Overen prevod sudskog tumača –  u najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

Za overu dokumenta koji će se upotrebljavati u inostranstvu tzv. “Apostil” potrebno je :

 1. Original dokumenta – na uvid,
 2. Fotokopija ili prepis dokumenta –  najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)

*********************

Overa potpisa na dokumentima

Dokumenti sa potpisom stanke čiji se potpis overava kod overitelja mogu biti :

 1. Punomoćje (ovlašćenje) – najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 2. Razne izjave – najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 3. OP obrazac (obrazac overe potpisa) – najmanje 4 primerka (1 primerak za arhivu overitelja),
 4. Odobrenje za putovanje maloletne dece bez jednog ili oba roditelja  najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja).

*********************

Overa ugovora o nepokretnostima

Dokument koji se overava Ko overava Potrebno za overu
 1. Predugovor o kupoprodaji
 2. Ugovor o kupoprodaji
 3. Ugovor o poklonu
 4. Ugovor o razmeni (trampi) nepokretnosti
 5. Sporazumni raskid ugovora
 6. Ugovor o zakupu
Osnovni sud; od 01.09.2014. g. i javni beležnici
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. dokument za identifikaciju ugovornih strana – za državljane Srbije važeća lična karta ili važeći pasoš (od 01.09.2014. važeća vozačka dozvola ili vojna knjižica); za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti o kojoj se zaključuje ugovor (prethodni ugovor o sticanju vlasništva – ugovor o kupoprodaji, poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o nadgradnji, dogradnji i dr.Ugovorne strane su:1. stambena zgrada2. fizičko lice kao investitor Osnovni sud; od 01.09.2014. g. i javni beležnici
 1. lično prisustvo ugovornih strana odnosno  investitora i ovlašćenog predstavnika Skupštine zgrade
 2. odluka Skupštine zgrade o dozvoli za nadgradnju, dogradnju
 3. overena saglasnost vlasnika koji poseduju više od 50% površine vlasništvanepokretnosti – original potpisa ili overen zapisnik Skupštine zgrade
 4. dokument za identifikaciju ugovornih strana – za lice koje overava ugovor – državljanina Srbije : važeća lična karta ili važeći pasoš (od 01.09.2014. važeća vozačka dozvola ili vojna knjižica); za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 5. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 6. dokaz o plaćenoj taksi za overu

*********************

Obavezna overa sledećih ugovora pred sudijom kao uslov njihove punovažnosti :

Vrsta ugovora

Propis koji reguliše ugovor

Bračni / predbračni ugovor  Član 188 – 191 Porodičnog zakona
Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života Član 182 – 193 Zakona o nasleđivanju
Ugovor o doživotnom izdržavanju (vidi i članak Napomene za ugovor o doživotnom izdržavanju) Član 194 – 205 Zakona o nasleđivanju
Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva Član 231 Zakona o nasleđivanju

Ako navedeni ugovori nisu zaključeni pred sudijom oni nemaju pravnu snagu i ne proizvode nikakva pravna dejstva.

*********************

Modeli pojedinih ugovora

Modele privatnih ugovora – ugovora koji zaključuju privatna lica odnosno građani možete pogledati na delu sajta Privatno/privatni ugovori:

 1. Ugovor o kupoprodaji stana
 2. Ugovor o kupoprodaji kuće
 3. Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele
 4. Ugovor o poklonu nepokretnosti
 5. Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (sa mišljenjima MIF o plaćanju poreza)
 6. Ugovor o zakupu stana (vidi i : Zapisnik o primopredaji nepokretnosti)
 7. Ugovor o zakupu poslovnog prostora (vidi i : Zapisnik o primopredaji nepokretnosti)

Za ugovore o kupoprodaji nepokretnosti (stan, kuća, zemljište) poželjno je da pročitate članak  Provera dokumentacije o vlasništvu„.

Od januara 2010. godine u skladu sa Zakonom o dopunama zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“ br.42/98 od 29.12.2009. god.), prilikom overe ugovora o kupoprodaji unose se kompletni podaci o ugovornim stranama i predmetu ugovora. Svi podaci se unose u Centralni registar za promet nepokretnosti, koji je formiran od strane Ministarstva pravde i nakon izvršene provere o tome da li je konkretna nepokretnost koja je predmet ugovora otuđena, pristupa se overi ugovora od strane referenta suda ili javnog beležnika.

Ukoliko službeno lice ili javni beležnik koji vrši overu ugovora, uvidom u posebnu evidenciju utvrdi da su overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a na kom se kao prodavac pojavljuje isto lice za istu nepokretnost, doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti. Ova mera je uvedena radi zaštite kupaca odnosno veće sigurnosti u prometu nepokretnosti, pogotovo kada je reč o izbegavanju  dvostrukih i višestrukih prodaja nepokretnosti.

*********************

Imenici sudskih veštaka, sudskih izvršitelja i sudskih tumača

 1. Sudske VEŠTAKE možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave
 2. Sudske IZVRŠITELJE možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave
 3. Sudske TUMAČE (prevodioce) možete potražiti sa više sajtova na internetu

*********************

Takse za overu

Taksa za overu kod javnog beležnika, suda ili opštine se određuje prema :

 1. Tarifa javnih beležnika
 2. Tarifi sudskih taksa
 3. Tarifi administrativnih taksa

 

Servis računara online zakazivanje