Mišljenja Ministarstva za rad u vezi zaštite zaposlenih

RADNI SPOR – u kom roku se pokreće pred sudom i kako se rok računa

Član 195. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) glasi : Član 195 Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom. Rok za pokretanje spora […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Sl.glasnik RS br. 106/2009, 93/2013   I. Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. Član 2 Ovaj pravilnik […]

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu „Odredbom člana 4. tačka 17) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je: „Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste […]

Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca

Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca   „Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009 i 93/2013 – dalje: Pravilnik) propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju […]

Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika

Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika „Odredbom člana 4. tač. 1) i 2) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je: „Zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u […]

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu „Odredbom člana 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je: „Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, […]

Obaveza poslodavca obezbede i da stručno osposobe zaposlene za bezbedan i zdrav rad kao i da koriste propisanu opremu za rad

Obaveza poslodavca obezbede i da stručno osposobe zaposlene za bezbedan i zdrav rad kao i da koriste propisanu opremu za rad „Odredbom člana 15. stav 1. tačka 4) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad. Odredbom […]

Dužnost poslodavca da obezbedi propisane lekarske preglede za radna mesta sa povećanim rizikom

Dužnost poslodavca da obezbedi propisane lekarske preglede za radna mesta sa povećanim rizikom „U skladu sa odredbom člana 43. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisana je obaveza poslodavca da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i […]

Angažovanje lica koje nije zaposleno kod poslodavca radi obavljanja poslova u vezi bezbednosti i zdravlja na radu

Angažovanje lica koje nije zaposleno kod poslodavca radi obavljanja poslova u vezi bezbednosti i zdravlja na radu „Odredbom člana 37. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005) propisano je da za obavljanje poslova, bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih […]

Zbog povrede na radu lice koje se nalazi na faktičkom radu ima pravo na naknadu štete od poslodavcu

Zbog povrede na radu lice koje se nalazi na faktičkom radu ima pravo na naknadu štete od poslodavcu Izvod iz presude : „Naime, bez obzira na činjenicu da tužilac sa tuženim nije zasnovao radni odnos zaključivanjem ugovora o radu, niti je sa tuženim zaključio bilo kakav drugi ugovor, tužilac je obavljao faktički rad za tuženog, […]