Odluka o određivanju lica ovlašćenih za potpisivanje

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. / Preduzetnik iz __ dana __. godine donosi sledeću

 O D L U K U

o određivanju lica ovlašćenih za potpisivanje

 

Ovom Odlukom određuju se lica koja su ovlašćena za potpisivanje dokumenata i to :

A. Novčana sredstva :

Lica koja su raspoređena na radnim mestima ovlašćena su za raspolaganje novčanim sredstvima i to :

 • Zaposleni/a na radnom mestu „“ ima neograničena/ograničena ovlašćenja i potpisuje samostalno sledeća dokumenta :
  • __________________________
  • __________________________

Alternativa :

 • Zaposleni/a na radnom mestu „“ ima neograničena/ograničena ovlašćenja i ima ima vezan potpis sa zaposlenim na radnom mestu „__“ i potpisuju sledeća dokumenta :
  • __________________________
  • __________________________

 

B. Komercijalna dokumentacija :

 • Za potpisivanje ____ ovlašćen je zaposleni koji je raspoređen na radnom mestu  „__“ koji ima neograničena/ograničena ovlašćenja i potpisuje samostalno/ima vezan potpis sa zaposlenim na radnom mestu __.
 • Za potpisivanje ____ ovlašćen je zaposleni koji je raspoređen na radnom mestu  „__“ koji ima neograničena/ograničena ovlašćenja i potpisuje samostalno/ima vezan potpis sa zaposlenim na radnom mestu __.
 • Sastavljanje, kontrolu i potpisivanje računa kupcima će vršiti radnici raspoređeni na poslovima „__“.
 • Kontrolu i potpisivanje računa dobavljača će vršiti radnici raspoređeni na poslovima „__“-

 

Ovu Odluku dostaviti

 • svakom zaposlenom koji ima ovlašćenja navedena u ovoj Odluci,
 • poslovnim bankama (za lica ovlašćenja za raspolaganje novčanim sredstvima na poslovnim računima),
 •  arhivi.

 

 

                                                                                                   Direktor „“ / Preduzetnik

                                                                                         ______________________________

 

Servis računara online zakazivanje