Javnobeležničke overe – overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija); overavanje nejavne isprave (solemnizacija) – (član 92, 93. Zakona o javnim beležnicima)

Servis računara online zakazivanje

Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

(član 93. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015) 

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Član 93.

U slučajevima predviđenim zakonom, javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija).

Overom nejavne isprave u smislu stava 1. ovog člana, javni beležnik potvrđuje da sadržina isprave odgovara volji stranaka i da su je stranke svojeručno potpisale.

Javni beležnik overava nejavnu ispravu iz stava 1. ovog člana samo ako ona sadrži elemente propisane članom 84. ovog zakona i ako je sastavljena u formi koja je propisana za javnobeležnički zapis.

Javni beležnik ne overava ispravu ako je sadržina isprave nedopuštena po zakonu, ako sumnja da je njena sadržina prividna, da se preduzima radi izbegavanja zakonskih obaveza ili protivpravnog oštećenja trećeg lica, kao i ako je strana u pravnom poslu iz isprave lice za koje zna ili je dužan znati da zbog maloletstva ili drugog zakonskog razloga ne može punovažno zaključivati pravne poslove, izuzev ako u postupku overe učestvuje zakonski zastupnik tog lica i ako postoje sve ostale potrebne saglasnosti.

Javni beležnik koji smatra da stranka nema pravo da zaključi pravni posao iz nejavne isprave koja se podnosi na overu, dužan je da na to upozori i da to upozorenje naznači pored overene isprave.

O odbijanju javnog beležnika da overi nejavnu ispravu, po žalbi stranke odlučuje Komora.

Overa nejavne isprave sastoji se iz:

  1. izjave javnog beležnika da sadržina isprave odgovara volji stranaka i da su stranke pred njim stavile svoj potpis ili otisak prsta u skladu sa odredbama ovog zakona o potpisivanju javnobeležničkih isprava;
  2. svojeručnog potpisa javnog beležnika;
  3. otiska pečata i štambilja javnog beležnika;
  4. upisa delovodnog broja upisnika, kao i mesta i datuma overe.

Nejavna isprava, overena u skladu sa odredbama ovog člana, ima snagu javne isprave.

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014)

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Tarifni broj 9.

Za overavanje nejavne isprave kada javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija) nagrada se određuje u visiniod 60% nagrade iz stava 9. Tarifnog broja 1. ove tarife.

……

Nagrada javnom beležniku koja se određuje u zavisnosti od vrednosti pravnog posla ili druge radnje, ako drugačije nije utvrđeno u drugim tarifnim brojevima, iznosi:

Vrednost pravnog posla u dinarima

Nagrada u bodovima

Od

Do

                1    600.000

60

600.001 2.500.000

100

2.500.001 5.000.000

140

5.000.001 7.000.000

200

7.000.001 10.000.000

240

10.000.000 14.000.000

280

Vrednost boda

 Član 10.

Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

****************************************************

Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (legalizacija)

član 92. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015)

Overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija)

Član 92.

Overa nejavne isprave koju podnesu stranke ima smisao potvrđivanja javnog beležnika da su stranke pravnog posla ili stranke koje daju izjavu, svojeručno potpisale ispravu ili svojeručno stavile svoj otisak prsta, u skladu sa ovim zakonom.

Ako se traži overa nejavne isprave koja sadrži pravni posao, javni beležnik će overiti ispravu ako je potpišu sve stranke u tom pravnom poslu.

Prilikom overe potpisa na nejavnoj ispravi, javni beležnik mora se upoznati sa sadržajem isprave samo u meri u kojoj je potrebno da ispuni rubrike upisnika o overama isprava.

Javni beležnik nije odgovoran za sadržinu isprave i nije dužan da utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za punovažnost pravnog posla ili izjave.

Identitet stranaka u postupku overavanja nejavne isprave utvrđuje se na isti način kao i prilikom sačinjavanja javnobeležničke isprave.

Overa potpisa sastoji se iz:

  1. izjave javnog beležnika da su stranke pred njim stavile svoj potpis ili otisak prsta u skladu sa odredbama ovog zakona o potpisivanju javnobeležničkih isprava;
  2. svojeručnog potpisa javnog beležnika;
  3. otiska pečata i štambilja javnog beležnika;
  4. upisa delovodnog broja upisnika, kao i mesta i datuma overe.

Overa isprave iz stava 1. ovog člana ima isto dejstvo kao overa pred sudom, odnosno pred organom uprave.

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014)

Nagrada za overu potpisa na nejavnoj ispravi

Tarifni broj 8.

Nagrada javnog beležnika za overu potpisa na nejavnoj ispravi kojom se potvrđuje da su stranke pravnog posla ili stranke koje daju izjavu svojeručno potpisale ili svojeručno stavile otisak prsta, iznosi 2 boda po jednom potpisu i na jednom primerku javnobeležničke isprave.

Ako se overava potpis lica kao zastupnika pravnog lica, pored nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja, javnom beležniku pripada i nagrada u visini od 5 bodova po svakom takvom potpisu.

****************************************************

JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

 

Servis računara online zakazivanje