Ugovor o zajmu osnivača pravnog subjekta

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ZAJMU

Zaključen u __ dana __. godine između:

  1.  „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG _ (u daljem tekstu “Zajmodavac”),
  2. “_” d.o.o. iz __ul. _ br. _ PIB __ mat.broj __ koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Zajmoprimac”)

 

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Zajmodavac osnivač Zajmoprimca i saglasne su da na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac dâ Zajmoprimcu pozajmicu u iznosu od ___ dinara koju će Zajmoprimac koristiti za obrtna sredstva.

Zajmodavac će sredstva zajma uplaćivati sukcesivno (alternativa : jednokratno) na račun Zajmoprimca posle potpisivanja ovog Ugovora.

Član 2.

Zajmoprimac se obavezuje da novčani iznos zajma iz člana 1. ovog Ugovora vrati  Zajmodavcu bez kamate jer je Zajmodavac osnivač Zajmoprimca.

Član 3.

Rok vraćanja iznosa zajma iz člana 1. ovog Ugovora je 12 meseci počev od dana zaključenja ovog Ugovora.

Rok iz stava 1. ovog člana se može produžiti Anex-om ovog Ugovora.

Član 4.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 5.

Ugovor je zaključen u __ (__) istovetna primerka, po __ za svaku ugovornu stranu.

 Zajmodavac Zajmoprimac

______________________   ______________________

 

Servis računara online zakazivanje