Ugovor o kupoprodaji automobila

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Zaključen dana __ u ____ između:

  1. Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __
  2. Kupac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __

Član 1.

Prodavac prodaje Kupcu putničko (teretno) motorno vozilo sa sledećim oznakama i karakteristikama :

  1. Marka i tip vozila : _____
  2. Broj šasije : _____
  3. Broj motora : _____
  4. Godina proizvodnje : _____
  5. Snaga motora (KW) : _____
  6. Radna zapremina : _____
  7. Boja : _____

Član 2.

Kupoprodajna cena za motorno vozilo opisano u članu 1. ovog Ugovora iznosi _____ dinara.

Ugovorne strane su saglasne da je Kupac za vozilo iz člana 1 ovog Ugovora isplatio Prodavcu dogovoreni iznos kupoprodajne cene u celosti i Prodavac potpisom ovog Ugovora izjavljuje da više ništa ne potražuje od Kupca poosnovu kupoprodajne cene niti po bilo kom drugom osnovu.

Član 3.

Kupac izjavljuje da vozilo opisano u članu 1. ovog Ugovora kupuje u viđenom i voznom stanju, bez ikakvog prava na prigovor ispravnosti ili funkcionalnosti.

Član 4.

Kupac potvrđuje da je primio vozilo iz člana 1. ovog Ugovora na slobodno i nesmetano raspolaganje i on je isključivo odgovoran za sve posledice u smislu saobraćajnih i ostalih propisa.

Član 5.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ istovetna primerka, po __ za svaku ugovornu stranu a ostali primerci se korist za potrebe overe i prenosa.

Prodavac    Kupac

____________________   ____________________

Da su na dan __ godine u našem prisustvu i slobodno i bez ikakve prisile Prodavac i Kupac potpisali ovaj Ugovor i da je Kupac isplatio Prodavcu kupoprodajnu cenu tvrde i garantuju svojim potpisima :

SVEDOCI:

_______________________ ______________________

iz ___, ul. __ br. _   iz ___, ul. __ br. __

l.k.br. __MUP ___ l.k.br. __MUP ___

JMB __ JMB __

 

Servis računara online zakazivanje