Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi kojima se pobija primena materijalnog prava od strane tuženog i ukazuje da tužiocu na iznos kursnih razlika ne pripada i zakonska zatezna kamata, jer je ugovaranjem valutne klauzule tužilac sebe zaštitio, nisu osnovani i bez uticaja su na drugačiju odluku. […]

Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti

Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti   Iz obrazloženja: „U konkretnom slučaju parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o delu, tako što je tuženi kao naručilac od tužioca kao poslenika naručio izradu projekta precizno navedenog u ugovoru od 21.4.2011. godine, ugovorena je naknada i način plaćanja. Tužilac […]

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima likvidacioni upravnik je kao predlagač prvostepenom sudu dana 3.2.2014. godine podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Prvostepeni sud je razmatrajući predlog i sadržaj priložene dokumentacije utvrdio da je […]

Razlike između privrednog društva i preduzetnika

Tema Privredno društvo (uobičajen oblik d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću) Preduzetnik (pod raznim nazivima: radnja, agencija i sl.) Dokumentacija za osnivanje Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Ako društvo osniva jedan osnivač on donosi Odluku o osnivanju (u najmanje 4 primerka) i u sudu overava svoj potpis na Odluci o osnivanju   […]

Kakva je pravna priroda sporazuma u visini preostalog duga

Kakva je pravna priroda sporazuma u visini preostalog duga Iz obrazloženja: „Među parničnim strankama nije bilo sporno da su bile u poslovnom odnosu po osnovu usmeno zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji u cilju osposobljavanja poslovnog prostora tuženog u ul. O. br. 28 u B, a radi otvaranja ordinacije, te da je sadržaj sporazuma bio da […]

Obaveza prijavljivanja izmene podataka o privrednim društvima i preduzetnicima

Prijavljivanje SVIH podataka o pravnom subjektu (privrednom društvu ili preduzetniku) Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi je zakonska obaveza pravnog subjekta (privrednog društva ili preduzetnika). Kao jedan od podataka koji se često menja je podatak o brojevima računa u bankamai klijenti često zaboravljaju da prijave ovaj podatak.  Prijavljivanje se vrši : Ako menjate i […]

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima   Iz obrazloženja: „Stranke su bile u ugovornom odnosu po osnovu ugovora o posebnim uslovima korišćenja GSM mreže od 27.12.2004. godine. Među strankama je bilo sporno da li je tuženi u obavezi da tužiocu plati potraživanje za izvršene usluge, kao i naknadu štete na […]

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju je da sud utvrdi njegovo potraživanje prema tuženom u utuženom iznosu, a na ime obračunate kamate, te pratećih troškova, a po osnovu zaključenih Ugovora o […]

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom tužilac nesporno nije predao tuženom navedene publikacije, to je iz samog ponašanja tužioca očigledno da on svoju obavezu neće izvršiti ni […]

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice koje je imalo prema zapisniku najpovoljniju ponudu E. V. odustao od ugovora, to je drugotuženi kao prodavac ugovor zaključio sa prvotuženim u svojstvu kupca „M.P“ […]