Izvod iz otvorenih stavki – model

Predmet : urgencija za dostavu IOS obrasca   U prilogu vam kao našem dužniku dostavljamo „Izvod iz otvorenih stavki“ sa stanjem na dan ___.__.201_. godine koji sadrži spisak vaših neplaćenih računa. Neophodno je da vam ovom prilikkom ukažemo na naše i vaše zakonske obaveze u tom pogledu: Članom 20. stav 1. Zakona o računovodstvu propisano […]

Računovodstveno zaduženje po osnovu valutne klauzule

„__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ PIB : __ Matični broj __ Tek. račun __ U __, __ .__.201_. god.     RAČUNOVODSTVENO ZADUŽENJE     Obaveštavamo Vas da smo vas po našem računu br. __ od __ koji glasi na iznos od ukupno __ dinara zadužili po osnovu „valutne klauzule“ za iznos kursne […]

Opomena pred utuženje

Kupac : „__“ D.o.o. __ __ ul. ________ br. __   Predmet : opomena pred utuženje   Prema evidenciji naših poslovnih knjiga stanje vašeg duga iznosi ___ dinara po osnovu : računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara, računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara, računa br. […]

Odluka o prenosu robe sa lagera radi upotrebe

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i odredaba Zakona o računovodstvu direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __.20__. godine donosi sledeću ODLUKU O PRENOSU ROBE SA LAGERA RADI UPOTREBE   Odobrava se prenos sledeće robe sa lagera radi upotrebe te robe kao sitnog inventara i to: R. br. Nazivrobe Vrednost robe bez PDV […]

Finansijsko zaduženje

„__“ D.o.o.                                                                                                           […]

Model izjave o priznanju duga

„__“ d.o.o. __, ul. __ br. __a Mat.broj broj __ Del.broj __ U __, __ 2010. godine       IZJAVA O PRIZNANJU DUGA     Ovim neopozivo izjavljujemo da „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ kao kupac ima nesporni dospeli dug prema poveriocu „__“ d.o.o. iz __, ul. __ […]

Storno računa i obračunatog PDV

„__“ D.o.o.                                                                                   „__“ D.o.o. __, ul. __ br. __                                                                                   PIB __ PIB : __ […]