Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 111/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Ljubljani, 29. septembra 2009. godine, u originalu na srpskom jeziku i na slovenačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike […]

Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i  Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 102/2007 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Beogradu, 17. decembra 2006. godine, u originalu na srpskom jeziku i jeziku koji je u službenoj upotrebi u […]

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, potpisan 15. septembra 1997. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i hrvatskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma u originalu na srpskom […]

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/2003 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, potpisan 29. oktobra 2002. godine u Beogradu, u originalu na službenom jeziku Srbije i Crne Gore – srpskom jeziku, i službenim […]

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2001 Član 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, potpisan 29. decembra 2000. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i makedonskom jeziku. Član 2 Tekst Sporazuma u originalu na srpskom […]

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade

Zakon o potvrđivanju sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, koji je potpisan u Beogradu, 12. aprila 2013. godine, u originalu na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između […]

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/2002 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju, potpisan 17. januara 2002. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i češkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma u originalu na […]

Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br. 2/2012 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Bratislavi, 2. marta 2012. godine, u originalu na srpskom i slovačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije i […]

Konvencije o socijalnom osiguranju između Francuske i Jugoslavije

Sadržaj : Ukaz o ratifikaciji Оpšte Konvencije o socijalnom osiguranju između Francuske i Jugoslavije, zaključene i potpisane 5 januara 1950. godine u Parizu (Sl.vesnik Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ br. 4/51) Odobrenje Administrativnih sporazuma i razmenjenih pisama koja se odnose na primenu odredaba Opšte Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Francuske (Sl. list FNRJ […]

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju, sa protokolom

Zakon o ratifikaciji Konvencije između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju, sa protokolom Sl.list SFRJ br. 22/75 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju, sa Protokolom, potpisana 22. novembra 1974. godine u Beogradu, u originalu na srpskohrvatskom i norveškom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije sa […]