UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA   UVOD Pošto je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu; pošto je nepoštovanje i preziranje ljudskih prava vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva, i pošto je stvaranje sveta u kojem će ljudska bića uživati slobodu […]

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. 1/92, Sl. list SCG – Međunarodni ugovori br. 11/2005, Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovoribr. 98/2008, 12/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, usvojena 28. […]

Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010, 13/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je sačinjena u Hagu 18. marta 1970. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije […]

Bernska Konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela

Zakon o ratifikaciji Bernske Konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela Sl. list SFRJ br. 14/75, Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 4/86 ČLAN 1 Ratifikuje se Bernska konvencija za zaštitu književnih i umetničkih dela, revidirana u Parizu 24. jula 1971. godine, u originalu na francuskom i engleskom jeziku, uz zadržavanje pogodnosti ranije formulisane […]

WIPO Ugovor o autorskom pravu

Zakon o potvrđivanju WIPO Ugovora o autorskom pravu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 13/2002 ČLAN 1 Potvrđuje se WIPO Ugovor o autorskom pravu, koji je zaključen 20. decembra 1996. godine, u Ženevi, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na […]

Ugovor o patentnom pravu (Usvojen u Ženevi 1. juna 2000. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 19/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o patentnom pravu usvojen 1. juna 2000. godine u Ženevi, sačinjen u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora o patentnom pravu u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na […]

Ugovor o žigovnom pravu

Zakon o potvrđivanju Ugovora o žigovnom pravu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o žigovnom pravu (u daljem tekstu: „Ugovor“) usvojen 27. oktobra 1994. godine u Ženevi u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora u originalu na engleskom i u prevodu na srpski […]

Ženevski Akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na diplomatskoj konferenciji od 02.07.1999. godine

Zakon o potvrđivanju Ženevskog Akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na diplomatskoj konferenciji od 02.07.1999. godine Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojen na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i […]

Haški Sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haški dokument od 28. novembra 1960. godine) i dopunskog akta iz Stokholma

Zakon o potvrđivanju Haškog Sporazuma o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haškog dokumenta) i dopunskog akta iz Stokholma Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 3/93 ČLAN 1 Potvrđuju se Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haški dokument), zaključen 28. novembra 1960. godine, u originalu na francuskom jeziku, i Dopunski akt iz Stokholma, zaključen […]

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije Sl.glasnik RS br. 2/2014     Deo I UVODNA PRAVILA Oblast primene* Član 1 1. Ako su se stranke sporazumele da međusobne sporove koji proisteknu iz određenog pravnog odnosa, bilo ugovornog bilo vanugovornog, povere na rešavanje arbitraži prema Arbitražnim […]