Obrazac radnog naloga za proizvodnju

Servis računara online zakazivanje

Privredno društvo “__” d.o.o.                                                               Dana ___.___.20__. godine.

R a d n i    n a l o g   br. ______

 

Za proizvodnju ____________________________                                          u količini od _________

R.br.

Naziv sirovine – materijala

Količ.materijala

Pojed.cena

Ukupno dinara

kg.

met.

kom.

 

 

Direktor

________________________

 

Servis računara online zakazivanje