Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Servis računara online zakazivanje

Napomene :

  1. Ugovor o zakupu regulisan je odredbama članova 567-599 Zakona o obligacionim odnosima
  2. Ako su obe ugovorne strane pravna lica (privredna društva ili preduzetnici) u ugovor treba uneti sve njihove poslovne podatke (tačan naziv firme, adresu, PIB, matični broj, broj poslovnog računa)
  3. Ugovor o zakupu prestaje :
    • sporazumno,
    • ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, iznosi 8 dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme,
    • ugovor zaključen na određeno vreme – prestaje protekom vremena za koje je zaključen ili otkazom jedne od ugovornih strana ukoliko druga ugovorna strana ne izvršava svoje obaveze. Treba napomenuti da ako zakupac želi da pre isteka roka zakupa prestane da koristi poslovni prostor, zakupodavac ima pravo da traži isplatu zakupnine do kraja ugovorenog roka zakupa.

 

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

Zakupodavac : Privredno društvo _____ iz __, PIB __ mat.broj __ koje zastupa __ direktor

Zakupodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Zakupac : Privredno društvo _____ iz __, PIB __ mat.broj __ koje zastupa __ direktor

Zakupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Zakupodavac izdaje Zakupcu na korišćenje u zakup svoj poslovni prostor koji se nalazi u __, ulica __ broj __, na __ spratu, koji je po strukturi __, u površini od __ m2.

Zakupac će zakupljeni prostor i stvari koristiti samo za svoje potrebe i nema pravo da drugome izdaje poslovni prostor ili njegov deo u podzakup.

Zakupodavac izdaje Zakupcu poslovni prostor namešten a spisak nameštaja koji će potpisati obe ugovorne strane je sastavni deo ovog Ugovora.

Alternativa : Zakupodavac izdaje Zakupcu poslovni prostor koji je prazan od lica i stvari.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se poslovni prostor izdaje u zakup u viđenom stanju i popravke (krečenje i drugo) Zakupac može izvršiti o svom trošku.

Zakupac će poslovni prostor i stvari koje se nalaze u njemu koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, čuvajući poslovni prostor i stvari od oštećenja ili uništenja.

Ukoliko u toku trajanja zakupa dođe do oštećenja ili uništenja imovine Zakupodavca, Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu odmah, bez odlaganja naknadi svu nastalu štetu.

Član 3.

Zakupac će poslovni prostor koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, čuvajući ga od oštećenja ili uništenja i dužan je da o svom trošku izvrši sve popravke iznenadnih kvarova na svim instalacijama kao i da sprovodi mere zaštite objekta i snosi sve štetne posledice ukoliko do njih dođe u toku korišćenja.

Nakon prestanka ovog Ugovora Zakupac je dužan da se odmah iseli sa svim licima i stvarima koje je eventualno uneo u poslovni prostor stan iz člana 1. ovog Ugovora i da ga Zakupodavcu preda u stanju u kome ga je primio.

Član 4.

Zakupac nema pravo da poslovni prostor koji je predmet ovog Ugovora daje trećim licima u podzakup bez izričite saglasnosti Zakupodavca.

Zakupodavac ima pravo da u toku trajanja ovog Ugovora uđe u poslovni prostor stan radi kontrole korišćenja poslovnog prostora uz prethodnu najavu Zakupcu.

Član 5.

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu za korišćenje poslovnog prostora iz člana 1. ovog Ugovora plaća zakupninu u mesečnom iznosu od __ EUR koja se isplaćuje u dinarskoj protivvednosti po __ kursu NBS na dan isplate.

U iznosu zakupnine nisu uračunati troškovi korišćenja vode, električne energije, telefona, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i svi drugi troškovi koji su u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora i njih snosi Zakupac koji će račune o plaćenim troškovima redovno predavati Zakupodavcu.

Napomena – ovu odredbu treba uneti u ugovor kada je Zakupodavac pravno lice koje je i obveznik PDV-a :

U iznosu zakupnine nije uračunat propisan PDV.

Napomena : kada je Zakupodavac fizičko lice u ugovor treba uneti sledeću odredbu : Porez, doprinosi i druge naknade koji se plaćaju prilikom isplate zakupnine (tzv.“porezi po odbitku”) plaća Zakupac a neto iznos zakupnine Zakupac isplaćuje Zakupodavcu u gotovini ili na njegov tekući račun.

Zakupnina se plaća najkasnije do _-og u mesecu za naredni mesec.

Alternativa : Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plati unapred iznos od __ dinara / EUR (i slovima __) koji iznos pokriva cenu zakupa za __ meseci počev od __ godine pa zaključno sa __ godine.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na neodređeno vreme počev od __ godine a otkazni rok iznosi 30 dana i daje se preporučenom poštom.

Alternativa : Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na određeno vreme u trajanju od __ (__) meseci počev od __ godine pa zaključno sa __ godine.

Ugovorne strane se mogu dogovoriti da se zakup poslovnog prostora produži o čemu će se zaključiti novi Ugovor.

Nakon prestanka ovog Ugovora Zakupac je dužan da izmiri sve obaveze koje su nastale za vreme trajanja zakupa kao i da se iseli sa svim licima i stvarima koje je eventualno uneo u poslovni prostor.

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora nadležan je sud u __.

Član 8.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Zakupac        Zakupodavac

__________________________         _________________________

 

Servis računara online zakazivanje