Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Servis računara online zakazivanje

Privredno društvo „__“ D.o.o.

__, ul. __ br. __

Matični broj __

PIB __

__, __.__.201_. god.

 

 

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja (Sl.glasnik RS br. 127/2014, 101/2016) direktor kao zakonski zastupnik društva „__“ D.o.o. dana __.__.201_. godine daje sledeću

 

I Z J A V U

 

  1. Privredno društvo „__“ o.o. nije donelo Odluku o usvajanju Finasijskog izveštaja za 201_. godinu iz sledećih razloga :
  • privredno društvo je osnovano __.__.201_ godine i u 201_. godini nije imalo poslovanje,

ili navesti druge razloge

  1. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

 

 

 

Direktor privrednog društva

m.p.                    __________________________________

ime i prezime

****************************************************

Privredno društvo „__“ D.o.o.

__, ul. __ br. __

Matični broj __

PIB __

__, __.__.201_. god.

 

 

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja (Sl.glasnik RS br. 127/2014, 101/2016) direktor kao zakonski zastupnik društva „__“ D.o.o. dana __.__.201_. godine daje sledeću

 

I Z J A V U

 

  1. Privredno društvo „__“ o.o. nije donelo Odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka u 201_. godine iz sledećih razloga :
  • privredno društvo je osnovano __.__.201_ godine i u 201_. godini nije imalo poslovanje,

ili navesti druge razloge

  • __________________________________ (navesti druge razloge).
  1. Ovu Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

 

 

 

Direktor privrednog društva

m.p.                    __________________________________

ime i prezime

 

 

 

Servis računara online zakazivanje