Odluka o pečatima

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o./ Preduzetnik ___ iz __, dana ___ 201_. godine donosi

 

Odluku

o izradi pečata i određivanju lica koja će biti zadužena za njegovu upotrebu i održavanje

Utvrđuje se da privredno društvo/preduzetnik “__” ima __ komada pečata okruglog oblika veličine __ mm/četvrtastog oblika veličine __ x __ mm koji sadrži tekst firme.

U sredini pečata stavlja se arapski broj koji označava određeni pečat.

Sa svakim pojedinačnim pečatom je zadužen pojedini zaposlen koje odredi Direktor / preduzetnik.

Pečat će se koristiti i za:

–       overu prispele pošte, otpremnica dobavljača,

–       overu potvrda i uverenja koje izdaje društvo na osnovu dokumentacije društva,

–       overu  poreskih prijava za Poresku upravu kao i drugih obrazaca za Poresku upravu,

–       overu prijava zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih nadležnim fondovima,

–       overu obrazaca Nacionalne službe za zapošljavanje,

–       overu rešenja za godišnje odmora zaposlenih  radnika,

–       overu obračuna dnevnica i službenog rada u zemlji i inostranstvu,

–       overu dopisa državnim organima, bankama, klijentima u zemlji,

–       overu faktura klijentima u zemlji,

–       za druge nepomenute dokumente.

Pečat sa brojem „_“ se ne može koristiti za overu naloga za prenos sredstava sa poslovnog računa društva.

Sa pečatima se zadužuju sledeći zaposleni :

–       Zaposlen/a __ sa pečatom br. __ a u slučaju njegovog/njenog odsustva, pečat će koristiti i čuvati __.

–       Zaposlen/a __ sa pečatom br. __ a u slučaju njegovog/njenog odsustva, pečat će koristiti i čuvati __.

 

Dostaviti:

–         Zaposlenom/zaposlenoj _______________

–         Zaposlenom/zaposlenoj _______________

–         Zaposlenom/zaposlenoj _______________

 

 

Direktor / Preduzetnik

________________________