Ugovor o prodaji robe

UGOVOR O PRODAJI Zaključen dana __.__.201_. godine u __________ između: Prodavac : Kupac            : Predmet ugovora Član 1. Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća robu koju poručuje pojedinačnim porudžbinama a u skladu sa ovim Ugovorom. Kupac je obavezan da pre preuzimanja robe dostavi Prodavcu poresku izjavu u skladu sa propisima. Vrsta i […]

Ugovor o kupoprodaji robe

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 454-551 UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE Zaključen dana __.__.__. godine u ___ između: Prodavac :  “__” d.o.o. iz _____ ul. __br.__ , PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ Kupac : “__” d.o.o. iz _____ ul. __br.__ , PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___ I PREDMET UGOVORA Član 1. […]

Ugovor o komisionoj prodaji – više primera

Vidi –Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 771-789   UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ROBE Sadržaj:        KARAKTERISTIKE UGOVORA O KOMISIONOJ PRODAJI Ugovor o komisionoj prodaji robe (konsignaciji)   Osnovne karakteristike ugovora o komisionu Ugovor o komisionu je takav ugovor o obavljanju privrednih usluga u kojem se jadna ugovorna strana-komisionar obavezuje da u svoje ime a […]

Ugovor o kupoprodaji mašine

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl.454-551 UGOVOR O KUPOPRODAJI MAŠINE Zaključen dana __.__.__. godine u ___ između ugovornih strana : Prodavac : “___” d.o.o. iz ___, ul. ___ br. __, PIB __ mat.broj __ koga zastupa ___ Kupac : “___” d.o.o. iz ___, ul. ___ br. __, PIB __ mat.broj __ koga zastupa ___ Predmet ugovora Član […]

Ugovor o kupoprodaji opreme na lizing

UGOVOR O KUPOPRODAJI OPREME NA LIZING Zaključen u ___ dana ___.___.__ godine između: “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. ___ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Prodavac”) “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. ___ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Kupac”)   Član 1. Prodavac prodaje […]

Ugovor o agentskoj prodaji robe (sa punomoćjem)

UGOVOR O AGENTSKOJ PRODAJI ROBE Zaključen u ___, dana __.__.____ godine između: “___” d.o.o. iz __ koje zastupa ________ direktor (u daljem tekstu “Trgovac”) ____ iz __, ul. ___ br. __, l.k. ________ MUP ___ (u daljem tekstu “Agent”) Član 1. Trgovac poverava Agentu da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove prodaje robe […]

Ugovor o posredovanju

Vidi – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 813-826 UGOVOR O POSREDOVANJU Zaključen dana __ u __ između: KOMITENT : ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa _ POSREDNIK : ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa _   Član […]

Ugovor o asignaciji

Vidi – Zakon obligacionim odnosima, čl. 1020-1031 UGOVOR O ASIGNACIJI Zaključen dana ___.___.20__. godine u _____________ između: Uputilac : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ Upućenik : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ Primalac : „__“ d.o.o. […]

Ugovor o cesiji potraživanja

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 436-445 UGOVOR O CESIJI POTRAŽIVANJA Zaključen dana __.__.___ godine između : CEDENT (ustupilac) : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ CESIONAR: (primalac) „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __   Član […]

Ugovor o preuzimanju duga

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 145-147 UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA Zaključen u ____ dana __.__.__. godine između: „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “poverilac”) „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem […]