Sadrži propise o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Član 1 Porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizička lica koja ostvaruju dohodak. […]

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002,…, 5/2015) Primenjuju se počev od 1. februara 2015 godine do 31. januara 2016. godine. OPIS Neoporezivi iznos do 31.01.2015. od 01.02.2015. Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona Stipendije i krediti učenicima i studentima […]

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015 Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom Član 21v Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima […]

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak Sl.glasnik RS 38/2001 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak iz člana 79 Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 24/2001 – u daljem tekstu: Zakon) […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom, saglasno članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina, saglasno članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013 I I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i novozaposlenih lica mlađih od 30 godina, saglasno članu 21v Zakona o porezu […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Sl.glasnik RS br. 23/2014 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, način umanjenja obračunatog poreza za […]

Autorska dela – pojam i zakonska regulativa

POJAM AUTORSKOG DELA utvrđen je članom 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl.glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 119/2012) Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. Autorskim delom smatraju […]

Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

Šta se smatra prihodom od autorskog prava Prihodom od autorskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak građana (Sl.list RS br. 24/2001… 6/2014) smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu: pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično); govornih dela; dramskih i dramsko-muzičkih dela; pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje […]