Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Vidi i : Zakon o ulaganjima Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja Sl.glasnik RS br. 27/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za ulaganja od posebnog i lokalnog značaja, kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje […]

Zakon o deviznom poslovanju

Zakon o deviznom poslovanju Sl.glasnik RS 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i […]

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu Sl.glasnik RS br. 51/2015 Ovom odlukom propisuju se slučajevi u kojima se plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata u Republici Srbiji mogu vršiti u efektivnom stranom novcu, kao i uslovi pod kojima se vrše. Plaćanje/naplaćivanje/uplata/isplata u efektivnom stranom novcu, u smislu ove […]

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Sl. glasnik RS br. 48/2010, 74/2011, 63/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu […]

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama Sl.glasnik RS br. 109/2005   1. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: Ministarstvo) odobrava domaćem licu da robu koju uvozi, odnosno izvozi, kao i usluge u spoljnoj trgovini plati, odnosno naplati u robi ili uslugama (u daljem tekstu: kompenzacioni poslovi), […]

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima Sl.glasnik RS br. 98/2013 Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država (u daljem tekstu: strani kreditor) može rezidentu dužniku odobriti kredit ili […]

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom Sl.glasnik RS br. 60/2013 I OPŠTA ODREDBA 1. Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom. II KREDITNO ZADUŽENJE Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2) 2. Na ovom obrascu […]

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke i u inostranstvu Sl. glasnik RS br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu. Devize na računu kod banke […]

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva Sl. glasnik RS br. 67/2006, 52/2008 , 18/2009 Osnovne odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi za lične prenose sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u inostranstvo i iz inostranstva u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja […]

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice Sl.glasnik RS br. 78/2009 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina obrasca prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice (u daljem tekstu: obrazac prijave), način popunjavanja i podnošenja […]