Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  : Odluka o visini stope poreza na imovinu Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu Odluka o određivanju […]

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 87/2014, 43/2015, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Član 2 Na teritoriji grada Beograda određuju se […]

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 36/2014, 2/2015 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad), koje obezbeđuje grad radi podsticanja rađanja dece. Član 2 Dodatni oblici zaštite utvrđeni ovom odlukom su: pravo na novčano davanje nezaposlenoj […]

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 2/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, […]

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 97/2014   Član 1 Ovom odlukom uređuje se dodela bebi paketa kao prigodnog poklona Grada Beograda svakom novorođenom detetu na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: bebi paket). Član 2 Sredstva za finansiranje bebi paketa obezbeđuju se u budžetu Grada […]

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 45/2013, 51/2014 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje […]

Dodatni oblici zaštite porodilja

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1459789   Dodatni oblici zaštite porodilja Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 36/14), od 17. aprila 2014. godine. Stupanjem na snagu ove odluke 25. aprila 2014. godine, utvrđeni su sledeći oblici zaštite: 1. Pravo […]

Roditeljski dodatak

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3899   Roditeljski dodatak Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45. Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom: da je državljanin Republike Srbije; da ima prebivalište u Republici Srbiji; da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u […]

Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite

Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite Sl. list grada Beograda br. 55/2011, 8/2012, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom. Prava i usluge socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana ostvaruje pojedinac […]

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa dedom na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 57/2013, 62/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda, koje obezbeđuje grad Beograd, i […]