Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju   „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja […]

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi imaju dvoje zajedničke dece, maloletnog sina rođenog 27.10.2007. godine i maloletnu ćerku rođenu 2.12.2009. godine. Tuženi su delimično lišeni vršenja roditeljskog prava u odnosu na maloletnog sina presudom Apelacionog suda u N. od 19.10.2011. godine. Centar za […]

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Neosnovani su navodi žalbe ukazivanjem da sud nije cenio činjenicu da pred Višim javnim tužilaštvom nije pokrenut postupak protiv tužene za krivično delo trgovine ljudima i ukazivanjem na iskaz mal. I. I. dat pred PU V. 27.10.2010. godine (saslušanju je […]

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Odredbom člana 270. Porodičnog zakona propisano je da pre nego što donese odluku o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i […]

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta Iz obrazloženja: „Suprotno žalbenim navodima tuženog-protivtužioca, prvostepeni sud je pravilno ocenio stručno mišljenje nadležnog organa starateljstva kao i nalaz i mišljenje veštaka, i dao je dovoljne i argumentovane razloge za prihvatanje mišljenja veštaka u pogledu poveravanja maloletne dece, pri čemu je najbolji interes dece ocenio […]

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju   Iz obrazloženja: „Naime, u postupku koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja, prvostepeni organ je utvrdio da je tužilja podnela dana 28.3.2011. godine zahtev da joj se prizna pravo na porodičnu penziju […]

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja   Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud ocenjuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz odredbe člana 164. Porodičnog zakona, ceneći da su se na strani mal. tužioca […]

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužioci su svekrva i svekar tužene, koja iz braka sa sada pok. sinom tužilaca …, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći …, ima maloletnog sina … U toku trajanja bračne zajednice sa pok. …, […]

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana   Iz obrazloženja: „Naime ponašanje tužilje koje se ogleda u nemogućnosti tužilje da uspostavi bilo kakvu komunikaciju sa tuženom, slanje sms poruka uvredljivog karaktera, pokretanje sudskih postupaka, jasno ukazuju da je došlo do problema u komunikaciji i odnosima među parničnim strankama i da tužilja izdržavanje […]

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta   Iz obrazloženja: „U ovom slučaju, zahtev za lišenje roditeljskog prava podneo je tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka prema kojima je uređen način održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta. Prilikom donošenja odluke […]