Pravilnik o troškovima reklame i propande i troškovima reprezentacija

Na osnovu člana 224. Zakona o porezu na dobit privrednog društva (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) _______________ (firma – naziv i sedište), direktor privrednog društva _________________, donosi

PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REKLAME I PROPAGANDE I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

1. Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja u vezi sa upotrebom sredstava privrednog društva na ime troškova reklame i propagande i troškova reprezentacije, a posebno:

 • šta se smatra troškovima reklame i propagande i troškovima reprezentacije,
 • oblici ulaganja sredstava na ime troškova reklame i propagande i troškova reprezentacije,
 • utvrđivanje iznosa dozvoljenih sredstava na ime troškova reklame i propagande i troškova reprezentacije,
 • ovlašćenja pojedinih lica u vezi sa upotrebom sredstava na ime troškova reklame i propagande i troškova reprezentacije,
 • način formiranja i tokovi dokumenata u vezi sa ulaganjem sredstava na ime troškova reklame i propagande i troškova reprezentacije i
 • način kontrole sprovođenja odredaba ovog pravilnika u vezi sa upotrebom sredstava za troškove reklame i propagande i troškova reprezentacije.

2. Troškovi reklame i propagande

Član 2

Troškovima reklame i propagande smatraju se usluge po osnovu izvršene reklame i propagande i troškovi za pribavljanje reklamnog i propagandnog materijala. Troškove reklame i propagande čine troškovi: oglasa u novinama i časopisima, na radiju, televiziji i u bioskopima, za prospekte, kalendare, kataloge, plakate, afiše i letke, isticanja reklamnih poruka na javnom mestu, publikacija koje se daju besplatno, za snimanje i prikazivanje filmova i video kaseta sa reklamnim porukama, datih sopstvenih proizvoda i robe za reklamu i propagandu kao i druge usluge, koje su u funkciji reklame i propagande. Troškovima reklame smatraju se i nastupi na sajmovima, pres konferencijama, studijskim putovanjima i drugo. Troškovima propagande smatra se i sponzorstvo ako se vrši u propagandne svrhe.

Upotreba sopstvenih proizvoda i robe u reklamne i propagandne svrhe predstavlja troškove iz stava 1 ovog člana koji se obračunavaju po ceni koštanja koja ne može biti veća od tržišne cene. Ako navedeni proizvodi podležu obračunavanju i plaćanju odgovarajućeg poreza onda se on obračunava i plaća na zakonom utvrđenu osnovicu .

Član 3

Godišnji iznos sredstava na ime troškova reklame i propagande može se kretati do visine koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Eventualna prekoračenja preko tog iznosa, maksimalno do 10% od bruto prometa, uključuju se u oporezivanje porezom na dobit privrednog društva.

Član 4

Direktor odlučuje o aktivnostima u vezi sa reklamom i propagandom i visini sredstava koja će se upotrebiti za te namene.

Direktor, odnosno vlasnik privrednog društva, može da odredi i drugo lice koje će se baviti aktivnostima vezanim za reklamu i propagandu i donositi odluke iz stava 1 ovog člana.

Član 5

Lice kome je povereno obavljanje poslova iz člana 4 dužno je da direktora izveštava o:

 • planiranim reklamnim i propagandnim aktivnostima,
 • iznosu sredstava potrebnih za te aktivnosti,
 • načinu sprovođenja pojedinih oblika reklamnih i propagandnih aktivnosti i očekivanim rezultatima,
 • predračunu troškova za svaku reklamnu i propagandnu aktivnost po oblicima ulaganja sredstava,
 • poveravanju poslova drugim pravnim ili fizičkim licima radi izvršavanja pojedinih propagandnih aktivnosti,
 • realizaciji propagandnih aktivnosti i
 • svim drugim slučajevima kada to od njega zahteva direktor.

Član 6

Direktor odnosno lice kome je povereno obavljanje poslova reklame i propagande, je ovlašćeno da naloži izdavanje gotovih proizvoda i robe za potrebe reklame i propagande.

Član 7

Direktor na sve račune i druga dokumenta koja se ne mogu priznati kao troškovi reklame i propagande stavlja napomenu sa nalogom ko snosi te troškove i overava ih potpisom.

Računi i druga dokumenta na ime reklame i propagande likvidiraju se pre knjiženja u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu.

3. Troškovi reprezentacije

Član 8

Troškovima reprezentacije smatraju se troškovi učinjeni sa poslovnim partnerima prilikom zaključenja poslova, ugovora, obeležavanja jubileja i u drugim sličnim slučajevima, zatim troškovi reprezentacije na sajamskim, promotivnim i drugim manifestacijama, službenim putovanjima, troškovi ugostiteljskih usluga i troškovi poklona poslovnim partnerima kao i drugi troškovi reprezentacije, koji nisu navedeni, koji su u funkciji sklapanja poslova i ugovora.

Dati sopstveni proizvodi i roba za reprezentaciju takođe predstavljaju troškove iz stava 1 ovog člana i obračunavaju se po ceni koštanja koja ne može biti veća od tržišne cene. Ako navedeni proizvodi podležu obračunavanju i plaćanju odgovarajućeg poreza onda se on obračunava i plaća na zakonom određenu osnovicu.
Davanje predmeta veće vrednosti poslovnim partnerima (nameštaj, kola, bunde i slično) nema karakter izdataka za reprezentaciju i ne može se priznati kao rashod u poreskom bilansu.

Član 9

Godišnji iznos sredstava na ime troškova reprezentacije može se kretati do visine koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Eventualna prekoračenja preko tog iznosa, maksimalno do 10% od bruto prometa, uključuju se u oporezivanje porezom na dobit privrednog društva.

Član 10

Direktor odlučuje o visini sredstava koja će se upotrebiti za reprezentaciju i kome od zaposlenih se daje pravo na troškove reprezentacije.

Direktor, odnosno vlasnik privrednog društva, može da odredi i drugo lice koje će donositi odluke iz stava 1 ovog člana.

Član 11

Lice kome je povereno obavljanje poslova iz člana 10 stav 2 dužno je da direktora izveštava o:

 • planiranim troškovima reprezentacije,
 • utrošku sredstava za reprezentaciju i
 • svim drugim slučajevima kada to od njega zahteva direktor.

Član 12

Direktor odnosno lice kome je povereno obavljanje poslova iz člana 10, ovlašćeni su da nalože izdavanje gotovih proizvoda i robe za potrebe reprezentacije.

Član 13

Direktor na sve račune i druga dokumenta koja se ne mogu priznati kao troškovi reprezentacije stavlja napomenu sa nalogom ko snosi te troškove i overava ih potpisom.

Računi i druga dokumenta na ime reprezentacije likvidiraju se pre knjiženja u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu.

4. Prelazne i završne odredbe

Član 14

 Za date gotove proizvode, robu i druge predmete na ime reklame i propagande i reprezentacije nije potreban potpis primaoca ako je to davanje izvršeno u skladu sa ovim pravilnikom i odobrenjem direktora ili vlasnika privrednog društva.

Član 15

Na sve što nije regulisano ovim pravilnikom primenjuju se odredbe odgovarajućih zakonskih propisa.

Član 16

Sve kasnije izmene u zakonskim propisima po pitanju reklame i propagande i reprezentacije neposredno se primenjuju.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli privrednog društva, a primenjuje se od _______________ (datum).