Odluka o usvajanju Završnog računa i odluka o isplati dobiti

Servis računara online zakazivanje

MODEL ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA
 KADA SE NE VRŠI RASPODELA DOBITI

 

„__“ D.o.o.

Broj _____

U __, __ 201_. godine

 

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) Skupština članova Društva (jedini član Društva vršeći funkcije Skupštine Društva) „__“  je  dana __ 201_. godine donela / doneo sledeću

 

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva „__“ za poslovnu 201_. godinu.

Utvrđuje se da dobit Društva za 201_. godinu prema poslovnim rezultatima iznosi __ dinara.

Član 2.

Ostvarena dobit u iznosu od __ dinara raspoređuje se i to :

  1. sredstva rezerve u iznosu od __ dinara,
  2. neraspoređena dobit u iznosu od __ dinara.

Član 3.

O raspodeli dobiti Skupština Društva će doneti odluku u toku 201_. godine.

 

 

Član Društva

_____________________

 

Članovi Skupštine :

_____________________                                          _____________________

 

MODEL ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA

 KADA SE VRŠI RASPODELA DOBITI

 

„__“ D.o.o.

Broj _____

U __, __ 201_. godine

 

 

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) Skupština članova Društva (jedini član Društva vršeći funkcije Skupštine Društva) „__“  je  dana __ 201_. godine donela / doneo sledeću

 

O D L U K U

 

Član 1.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva „__“ za poslovnu 201_. godinu.

Utvrđuje se da dobit Društva za 201_. godinu prema poslovnim rezultatima iznosi __ dinara.

Član 2.

Ostvarena dobit u iznosu od __ dinara raspoređuje se i to :

  1. sredstva rezerve u iznosu od __ dinara,
  2. dobit u iznosu od __ koji će se isplatiti članovima Društva srazmerno njihovim udelima u Društvu,
  3. neraspoređena dobit u iznosu od __ dinara

altenativa za tačku 3 : iznos od __ dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Član 3.

Ostvarena dobit (dividenda) će se po odbitku poreza u skladu sa propisima, isplatiti članovima/članu Društva u celosti, jednokratno (alternativa : sukcesivno u toku 201_. godine).

 

Član Društva

_____________________

 Članovi Skupštine :

_____________________                                      _____________________

MODEL ODLUKE  O ISPLATI DOBITI U TOKU GODINE

„__“ D.o.o.

Broj _____

U __, __ 201_. godine

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) Skupština članova Društva (jedini član Društva vršeći funkcije Skupštine Društva) „__“  je  dana __ 201_. godine donela / doneo sledeću

O D L U K U

Član 1.

Članovima/članu Društva „__“ odobrava se isplata iznosa od ___ dinara kao ostvarene dobiti u 2008. godini a prema usvojenom Finansijskom izveštaju za 2008. godinu.

 Član 2.

Iznos dobiti iz tačke 1. ove Odluke će se isplatiti članovima/članu Društva srazmerno njihovim udelima u Društvu i to :

  1. Članu Društva ___ iznos od __ dinara (50% udela),
  2. Članu Društva ___ iznos od __ dinara (50% udela).

Na isplaćen iznos dividende platiti porez u skladu sa propisima.

Član Društva

_____________________

  Članovi Skupštine :

_____________________                                      _____________________

 

Servis računara online zakazivanje