Odluka o obavezi člana d.o.o. za dopunsku uplatu

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 178. Zakona o privrednim društvima Skupština privrednog društva “__ ” d.o.o. iz __ dana __.201_ godine donosi sledeću

O D  L  U  K  A

Član 1.

Utvrđuje se obaveza članova/člana društva ____ da izvrši uplatu iznosa od __ (i slovima __) dinara.

Uplaćeni iznos osnivača iz stava 1. ovog člana ne povećava osnivački ulog.

Obaveza dopunske uplate utvrđuje se radi razvoja i unapređenja poslovanja ovog privrednog društva na tržištu Srbije.

 Član 2.

Članovi/član je obavezan da dopunsku uplatu izvrši u roku od 30 (trideset dana) od dana donošenja ove Odluke.

Član 3.

Dopunskom uplatom ne uvećava se ulog članova/člana ni osnovni kapital društva.

Članovi/član ne može obavezu dopunske uplate prebiti sa svojim eventualnim potraživanjima prema privrednom društvu.

Član 4.

Dopunska uplata se naknadnom odlukom Skupštine može ili vratiti u roku ne kraćem od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke ili se za taj iznos može povećati osnovni kapital privrednog društva.

Član 5.

Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) istovetna primerka.

 

 

Predsednik Skupštine

________________________

__

 

Servis računara online zakazivanje