Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku

Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku „Poreski obveznik koji tokom perioda plaćanja glavnog poreskog duga na rate ne izmiri tekuću obavezu (u roku koji je propisan poreskim zakonom) ili ratu za određeni mesec (zaključno sa 15-im u mesecu koji sledi mesec za koji plaća ratu), gubi […]

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina „Rok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, tj. od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi tu obavezu, odnosno od […]

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze „Kada nadležni sud pravnosnažnom presudom utvrdi da je ugovor koji je predstavljao pravni osnov za utvrđivanje poreskih obaveza ništav (apsolutna ništavost), poreski obveznik ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za ponavljanje postupka u skladu […]

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata „1. Počev od 1.1.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj […]

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku „Ako Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 […]

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u periodu mirovanja […]

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava „Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), obveznik (društvo prenosilac) koji, u konkretnom slučaju, statusnom […]

Gubitak prava na mirovanje poreskog duga u slučajevima koji su propisani zakonom

Gubitak prava na mirovanje poreskog duga u slučajevima koji su propisani zakonom „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dužan je da od 1. januara 2013. godine, redovno plaća tekuće obaveze, što znači da svoje tekuće poreske obaveze plati o njihovoj dospelosti. Posebne pogodnosti koje su propisane Zakonom o uslovnom otpisu […]

Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom

Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje na činjenicu da je obračun zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga izvršen konformnom metodom, te da je odlukom Ustavno suda taj metod proglašen neustavnim, nisu od uticaja na pravilnost prvostepene […]

Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate

Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate „Poreski obveznik koji je, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga (ako je obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra […]