Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice „I Sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 […]

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je sporni lokal kupio od Ž.P, a zatim je isti prodao tužiocu o čemu su sačinili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti dana 28.9.1994. godine, koji nisu overili u sudu, a kao prodavac označen je Ž.P. Ugovor su potpisali […]

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je utvrdio da su parnične stranke bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o zakupu koji je bio zaključen na određeno vreme do okončanja postupka privatizacije nad tuženim, najkasnije do 31.12.2008. godine. Ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme, […]

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima, tužilac je dana 7.10.2013. godine podneo tužbu protiv tuženih zbog smetanja poseda sa predlogom za donošenje privremene mere. Tužbom je tražio da sud utvrdi da je Agencija iz S. oduzela vozilo na samovlasan način, u poslednjem faktičkom i mirnom […]

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbacio tužbu u delu kojim je tužilac tražio da se utvrdi pravo svojine na osnovu održaja u korist K. C. d.o.o. na objektu … i pravo korišćenja zemljišta … (…) Pogrešan je zaključak prvostepenog […]

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava   „Kupac nepokretnosti – poslovnog prostora nije obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, niti jemac za izmirenje poreske obaveze, na prenos po osnovu pravnog posla u kome nije bio ugovorna strana, a koji pravni posao je prethodio […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života, navodeći da je tuženi fizički ruinirao životni prostor tužioca presecanjem dovoda električne energije i izneo sve pokretne stvari koje […]

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine   Iz obrazloženja: „Iz stanja u spisima proizilazi da je tuženi ustupio suvlasnički udeo tužiocu uz naknadu, tako da ovaj isplati ostaloj njegovoj deci, sinu i kćeri novčanu protivvrednost po 1/4 idealnih delova, da bi stranke raskinule svoje imovinsko-pravno učešće u kupovini stana. Samim […]