Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014 Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja Član 114a Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za […]

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana   „Fizičko lice – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV po osnovu […]

Problem refundacije PDV po osnovu kupovine stana u slučaju smrti člana porodičnog domaćinstva lica koje je ostvarilo pravo na refundaciju

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Problem refundacije PDV po osnovu kupovine stana u slučaju smrti člana porodičnog domaćinstva lica koje je ostvarilo pravo na refundaciju „Fizičko lice – punoletni državljanin Republike Srbije, sa […]

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV „Kako se pitanje postavljeno u zahtevu odnosi na prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini – stanu u okviru građevinskog objekta (dalje: stan), koji je izvršen u 2010. godini, poreski tretman predmetnog prenosa određuje se u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu […]

Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije „Kupac stana koji od 1. jula 2006. godine […]

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu   „Pravo na PDV nadoknadu ima poljoprivrednik – fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog ili šumskog zemljišta ili poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište koristi po nekom drugom osnovu, kao i fizičko lice koje je kao nosilac, odnosno član poljoprivrednog […]

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da […]

Povraćaj više plaćenog PDV prilikom uvoza a posle izvršene ispravke prethodnog poreza

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da […]