Sadrži mišljenja Ministarstva finansija u vezi utvrđivanja i naplate poreza na imovinu

Nema poreskog duga ako za njega nije doneto rešenje poreskom obvezniku

Nema poreskog duga ako za njega nije doneto rešenje poreskom obvezniku   „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – […]

Prinudna naplata poreza na imovinu preduzetnika koji ne vodi poslovne knjige i koje mu ne služe za obavljanje delatnosti

Prinudna naplata poreza na imovinu preduzetnika koji ne vodi poslovne knjige i koje mu ne služe za obavljanje delatnosti   „Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – […]

Poreske prijave poreza na imovinu koje podnosi fizičko lice kada izdaje poslovni prostor u zakup

Poreske prijave poreza na imovinu koje podnosi fizičko lice kada izdaje poslovni prostor u zakup   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, […]

Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige    „Odredbom člana 34. st. 1, 2. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i […]

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe   „Odredbom člana 15. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na […]

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 29. st. 4. i 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, […]