Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa dobara i usluga koje obveznik PDV nije registrovao kao pretežnu delatnost

Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa dobara i usluga koje obveznik PDV nije registrovao kao pretežnu delatnost „Pravo na odbitak prethodnog poreza ima obveznik PDV uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – […]

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu […]

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza „1. Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako se radi o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru […]

Da li se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu adaptacije zakupljenog poslovnog prostora

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu adaptacije zakupljenog poslovnog prostora „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane […]

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora „Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara i usluga od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje svih predviđenih uslova – da poseduje račun (ili […]

Uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara)

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara) „Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak […]

Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo

Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo „Obveznik PDV koji je nabavio opremu za obavljanje delatnosti, u konkretnom slučaju štamparsku mašinu, i po tom osnovu ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza, a koji je, pre isteka roka od pet godina, izvršio promet predmetnog […]

Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo a odbitak prethodnog PDV za nabavljenu robu koja se otprema na teritoriju AP Kosovo i Metogija

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo a odbitak prethodnog PDV za nabavljenu robu koja se otprema na teritoriju AP Kosovo i Metogija „Kako se poresko pitanje koje […]

Pravo na odbitak PDV za objekat za koji nije izdata građevinska dozvola

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Obveznik PDV, koji je u periodu od 2008. do 2012. godine nabavljao dobra i usluge u cilju izgradnje objekta za obavljanje delatnosti, ima pravo da, PDV obračunat od […]

Kod uvoza dobara samo stvarni vlasnik ima pravo na odbitak PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbom člana 3. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, […]