Pravilnik o formiranju cena

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011 i 99/2011__) direktor privrednog društva “__” dana ___ godine godine doneo je

 Pravilnik o formiranju cena privrednog društva “__”

I Osnovne odredbe

Član 1.

Preduzeće formira cenu robe ili usluga na tržištu slobodno, prema uslovima tržišta.

Ukoliko  se promene propisi o formiranju cena svih roba odnosno usluga ili pojedinih vrsta i ove cene budu ograničene na bilo koji način, privredno društvo će formirati svoje cene u skladu sa tim propisima i ove cene ne mogu biti više od propisanih.

Član 2.

Cenu robe ili usluga određuje Direktor ili njegov zamenik koji svoja ovlašćenja za formiranje cena mogu preneti radnicima koji obavljaju komercijalne poslove s tim što se definitivna cena robe ili usluga utvrđuje ispostavljanjem fakture.

I Formiranje cena robe

Član 3.

Formiranje cena vrši se prema elementima koji utiču na cene te se pri određivanju visine cene roba uzimaju se u obzir sledeći elementi i kriterijumi:

 1. Poreklo robe – domaće ili uvozno,
 2. Zemlja porekla robe kao i zemlja uvoza ili izvoza,
 3. Način transporta kao i način pakovanja,
 4. Vrsta robe (prehrambena ili neprehrambena)
 5. Način upotrebe robe u SRJ (oprema, rezervni delovi, repromaterijal, dalja prodaja i dr),
 6. Osiguranje robe prilikom skladištenja, skladišnih manipulacija i transportu,
 7. Načini uvoza i izvoza robe i usluga (redovan, privremeni, oplemenjivanja robe, dorade na robi),
 8. Drugi elementi od značaja za formiranje cena.

Član 4.

Prilikom kalkulisanja cene robe uzimaju se u obzir sledeće vrednosti i kriterijumi:

 1. Vrednost fakture dobavljača,
 2. Vrednost carinskih troškova,
 3. Vrednost fakture špeditera,
 4. Troškovi homologacije ukoliko se ona vrši,
 5. Vrednost usluga izvršenih od strane nadležnih carinskih i drugih državnih organa u Republici Srbiji (inspekcije -fitopatološka, sanitarna inspekcija, tržišna inspekcija i drugi) a u vezi obaveznih pregleda robe,
 6. Ostali troškovi koji su dokumentovani fakturama dobavljača.

Član 5.

Na cenu dobijenu u skladu sa članovima 3. i 4. ovog Pravilnika dodavaće se procenat zavisnih troškova u vezi nabavke robe od ___ % koji će služiti za pokriće naknadno prispelih dokumentovanih i nedokumentovanih troškova fakturama u trenutku pravljenja kalkulacije cene robe kao :

 1. Visina provizije NBS,
 2. Visina provizije poslovnih banaka,
 3. Troškovi uskladištenja,
 4. Troškovi manipulacije prilikom utovara i istovara,
 5. Troškovi transporta do kupca ukoliko nisu fakturisani a sa kupcem je ugovoreno da se transport robe izvrši do njega o trošku privrednog društva.

II Formiranje cena usluga

Član 6.

Prodaja usluga koje obavlja privredno društvo vrši se na osnovu:

 • telefonskih dogovora i naloga za izvršenje usluge i nakon završetka posla ispostavljanje fakture o izvršenim uslugama.
 • profakture sa elementima za zaključivanje posla, ili
 • ugovora o vršenju usluga koji mora biti u pismenom obliku sa svim bitnim delovima, ili

Kao dan nastanka dužničko – poverilačkog odnosa smatra se dan kada je ispostavljena faktura za izvršene usluge odnosno neki drugi dan ako je tako navedeno u fakturi a ugovaranje dužine roka plaćanja zavisi od uslova na tržištu.

Član 7.

Obzirom da se privredno društvo bavi i organizacijom uvoza i izvoza robe i usluga kao i špediterskim uslugama u vezi s tim, pri određivanju visine cene tih usluga uzimaju se u obzir sledeći elementi:

 1. zemlja porekla robe ili usluge kao i zemlja uvoza ili izvoza,
 2. način transporta robe kao i način pakovanja,
 3. obaveza pregleda robe od strane nadležnih carinskih i drugih državnih organa u SRJ ( inspekcije -fitopatološka, sanitarna inspekcija, tržišna inspekcija i drugi),
 4. vrsta robe (prehrambena ili neprehrambena)
 5. način upotrebe uvezene robe u Republici Srbiji (oprema, rezervni delovi, repromaterijal, dalja prodaja i dr),
 6. osiguranje robe u skladištenju, manipulacijama i transportu,
 7. načini uvoza i izvoza robe i usluga (redovan, privremeni, oplemenjivanja robe, dorade na robi),
 8. drugi elementi od značaja za formiranje cena.

Član 8.

Plaćanje obaveza za prodate proizvode ili izvršene usluge kao i naplata izvršenih usluga od strane privrednog društva može se vršiti na jedan od sledećih načina:

 1. virmanskom doznakom,
 2. gotovinskom uplatom (samo za fizička lica kao i pravna lica u skladu sa propisima),
 3. kompenzacijom potraživanja i obaveza,
 4. asignacijom ili cesijom,
 5. drugim instrumentima obezbeđenja plaćanja koji su predviđeni propisima (menica, ček, akreditiv, akceptni nalog, bankarska garancija i dr.)

Član 9.

Nabavka većih materijalnih vrednosti i usluga (osnovna sredstva i sl.) vrši se na osnovu ugovora zaključenog u pismenom obliku (ili zaključnice) koji mora da sadrži sve bitne elemente na osnovu kojih se zasniva finansijska obaveza plaćanja ili na osnovu profakture sa svim elementima.

Obaveze nastale po osnovu dužničko-poverilačkog odnosa za kupljene proizvode ili robu kao i usluge plaćaju se u ugovorenom roku.

III Prelazne i završne odredbe

Član 10.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primenjivaće se odredbe zakonskih i drugih propisa.

Sve odluke u privrednom društvu u vezi formiranja i primene cena donosi Direktor ili njegov zamenik.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja a njegove izmene i dopune donosi direktor.

                                                                                                                            Direktor

                                                                                                          ________________________

 

Servis računara online zakazivanje