Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak na autorska prava

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja „1. Ako inostrano društvo za kolektivno ostvarivanje autorskog prava svojih članova tvrdi da je rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i, istovremeno, da je stvarni vlasnik autorskih naknada (a ne, agent ili posrednik koji autorske naknade prima za račun svojih članova – autora, fizičkih […]

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela    „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), porez na dohodak građana plaća […]

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: […]