Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu stečenu nasleđem ili poklonom

Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe

Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe   „Na novac koji udruženje primi na poklon – porez na poklon se plaća, osim u slučajevima kada se, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – […]

Uslovi za oporezivanje porez na poklon koji se učini zdravstvenoj ustanovi

Uslovi za oporezivanje porez na poklon koji se učini zdravstvеnoj ustanovi   „Porez na poklon plaća se na pokretne stvari: kompjutersku opremu, hranu, medicinske aparate za dijagnostiku i hirurgiju… koje Institut primi bez naknade – ukoliko su kumulativno ispunjeni uslovi: da se na prenos tih stvari sa poklonodavca na Institut, kao poklonoprimca, ne plaća porez […]

Plaćanje poreza na poklon kada jedan naslednik stiče imovinu veće vrednosti od vrednosti njegovog naslednog dela

Plaćanje poreza na poklon kada jedan naslednik stiče imovinu veće vrednosti od vrednosti njegovog naslednog dela    „Prema članu 36. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2010), porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog […]

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza   „Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: […]

Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava

Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava    „Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, […]

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS […]

Davanje novca od pravnog lica naslednicima pokojnog zaposlenog na ime njihovog odricanja od potraživanja

Davanje novca od pravnog lica naslednicima pokojnog zaposlenog na ime njihovog odricanja od potraživanja    „Prema odredbi člana 14. stav 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 […]

Porez na ustupanje vlasničkog udela u stanu bivšem bračnom drugu na osnovu poravnanja

Porez na ustupanje vlasničkog udela u stanu bivšem bračnom drugu na osnovu poravnanja   „Prema odredbi člana 14. stav 1, u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – […]

Kakav poreski tretman ima poklon između braće koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu?

Kakav poreski tretman ima poklon između braće koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu?   „Prema odredbi člana 14. st. 1, 2, 4. i 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, […]

Pozajmica preduzetnika ili osnivača privrednog društva nije predmet oporezivanja ukoliko se ne proknjiži na prihode

Pozajmica preduzetnika ili osnivača privrednog društva nije predmet oporezivanja ukoliko se ne proknjiži na prihode   „Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 […]