Pravilnik o evidenciji prometa

Napomena: Pravilnik stupa na snagu 10.12.2015. a primenjuje 01. januara 2016. godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga objavljen u Službenom glasniku RS br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99, 109/2009, 7/2010. ************************************************* Pravilnik o evidenciji prometa Sl.glasnik RS br. 99/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se […]

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon) propisano je da su pravna lica i fizička lica koja […]

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju „Pre zaključenja ugovora, u skladu sa članom 13. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon), obaveza je trgovca da potrošača, na jasan i razumljiv način, između ostalog, obavesti i o osnovnim obeležjima robe koju prodaje i postojanju zakonske odgovornosti za nesaobraznost […]

Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Napomena : Na kraju teksta ovog pravilnika objavljen je deo Zakona o trgovini koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem   Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem Sl.glasnik RS br. 116/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i oblik izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem. Član 2 Pisana […]

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda Sl.glasnik RS br. 116/2014   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda. Član 2 Jedinična cena, odnosno prodajna cena po jedinici mere obračunava se i ističe u jednakim jedinicama mere koje se uobičajeno koriste […]

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača Sl.glasnik RS br. 62/2014 I UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1 U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je […]

Zakon o zaštiti potrošača – kaznene odredbe o zaštiti prava kupaca i zakonskim obavezama trgovca

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS br. 62/2014) Novčane kazne za prekršaje koje su propisane ovim  Zakonom iznose : za pravno lice u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara za  fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. za preduzetnika u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara. […]

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača „Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) prodavac odgovara za saobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od […]

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini Sl.glasnik RS br. 53/2010, 10/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanje i unapređenje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, kao i zaštita tržišta, zaštita od nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Trgovina se vrši pod uslovima i na način uređen ovim zakonom i drugim […]

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon o elektronskoj trgovini Sl.glasnik RS br. 41/2009, 95/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji. Oblasti na koje se zakon ne […]