Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015   Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava prva PREDMET ZAKONA Sadržina Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, […]

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sl. glasnik RS br. 119/2012 Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno […]

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Sl.glasnik RS br. 102/2008 Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2007. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu javnih […]

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Sl. glasnik RS br. 53/2003, 61/2004, 71/2005 Član 1  Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003 (u daljem tekstu: Zakon) pod kojima se poreskom obvezniku može […]

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 84/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. […]

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Sl.glasnik RS br. 63/2003, 51/2010 Član 1 Ovom uredbom uređuje se visina troškova u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (u daljem tekstu: troškovi) koji padaju na teret poreskog obveznika. Član 2 U postupku prinudne naplate plaćaju se troškovi, i to: 1) za svaki izlazak poreskog […]

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Sl. glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu […]

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije Sl.glasnik RS 63/2003 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije. Član 2 Dužnik koji […]

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem Sl.glasnik RS br. 113/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Član 2 Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji […]

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Sl.glasnik RS br. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika i dokaza o izvršenoj registraciji poreskog obveznika, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika kojima je […]