Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak prilikom isplate novčanih iznosa osnivačima i/ili direktorima privrednih društava

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor   „Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju prihod, i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti, saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na […]

Direktor stranac-zarada i naknada za rad

Direktor stranac-zarada i naknada za rad Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene zakonom, saglasno članu 1. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Sl. […]

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)  „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da fizička […]

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor   „U konkretnom slučaju, preduzeće ima poslovnu karticu koju isključivo koristi fizičko lice koje je zaposleno u tom preduzeću čiji je osnivač i ujedno direktor. Na kartici pored naziva firme, navedeno je i lično ime tog fizičkog lica kao jedinog […]

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju […]

Direktor – zarada (više mišljenja)

Zakon o radu (Član 48) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 Direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja. Međusobna prava, obaveze i […]