Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom

Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom „Članom 12. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposlena osoba sa invaliditetom ima pravo na posebnu zaštitu, u skladu sa Zakonom. Dalje, čl. 101. i 102. Zakona utvrđeno je da je […]

Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje

Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje „U članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog […]

Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama

Mesto čuvanja ugovora o radu je gde zaposleni, odnosno radno angažovano lice radi, a izuzetno ako za to nema mogućnosti, onda u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama „Članom 35. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da je poslodavac dužan da ugovor o […]

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015 Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom Član […]

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa „Članom 24. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom. […]

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 […]

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika Sl. glasnik RS br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014   I UVODNE ODREDBE Obim primene uredbe Član 1 Ova uredba primenjuje se na državne službenike u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, stručnim službama upravnih okruga, Državnom pravobranilaštvu, sudovima i javnim […]

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno „Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno […]

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom   „Članom 202. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor […]

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme   „U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: ZOR), propisano je da strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i […]