OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA,
OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Privredno društvo „__“ D.o.o. ___ ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) Skupština privrednog društva „__“ D.o.o. dana __.__.201_. godine je donela sledeću   O D L U K U   Usvaja […]

Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Privredno društvo „__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja (Sl.glasnik RS br. 127/2014, […]

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011…5/2015) a u vezi sa članom 9. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/2013) direktor privrednog društva „__“ d.o.o. dana __ 201_. godine donosi   O D L U K U o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava   Član 1. Određuje […]

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom o klasifikaciji delatnosti, razvrstana u grupu 62.09 – Ostale usluge informacione tehnologije (u okviru grane 62.0 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti, […]

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama Sl.glasnik RS br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona i definicije Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje […]

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa „Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 […]

DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 98/2007, 84/2014, 84/2015   I UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina […]

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije Sl. glasnik RS br. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela (u daljem tekstu: novčana naknada) evidentiranih u Privatizacionom registru […]

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine. Definicije Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1. Privatizacija, u smislu ovog zakona, je promena vlasništva kapitala i imovine pravnih […]

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE   1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima. Stečaj se, u smislu ovog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno […]