Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom o klasifikaciji delatnosti, razvrstana u grupu 62.09 – Ostale usluge informacione tehnologije (u okviru grane 62.0 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti, […]

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa „Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 […]

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina   Iz obrazloženja: „Predmet tužbenog zahteva je isplata duga u iznosu od 14.420,47 dinara po osnovu naknade za iznošenje i odvoženje smeća. Parnične stranke su bile u poslovnom odnosu, tako što […]

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost koja je predmet oporezivanja, a vrši se primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost koja je predmet oporezivanja, a vrši se primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledeću dokumentaciju radi evidentiranja i to : Privredno društvo – Poreska prijava PDP – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i overen vraća poreskom obvezniku) Preduzetnik – Poreska prijava PPPDG – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen […]

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti   „Načelno ukazujemo da je oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti uređeno odredbama čl. 31. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – […]

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva   „Odredbom člana 11. stav 3. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), propisano je da se naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada […]

Dokumentacija koju novoosnovani preduzetnik podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja

Novoosnovan PREDUZETNIK podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja sledeću dokumentaciju i to: Poreska prijava PPDG-1 – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i vraća poreskom obvezniku) Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji pravnog subjekta – 1 primerak u FOTOKOPIJI Potvrda o evidentiranju poreskog obveznika (PIB) – 1 primerak u FOTOKOPIJI Ugovor o otvaranju tekućeg računa kod banke – 1 primerak u FOTOKOPIJI Karton […]

Razlike između privrednog društva i preduzetnika

Tema Privredno društvo (uobičajen oblik d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću) Preduzetnik (pod raznim nazivima: radnja, agencija i sl.) Dokumentacija za osnivanje Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Ako društvo osniva jedan osnivač on donosi Odluku o osnivanju (u najmanje 4 primerka) i u sudu overava svoj potpis na Odluci o osnivanju   […]