Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca „Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu […]

Pravo na minuli rad kod povezanih lica

Pravo na minuli rad kod povezanih lica „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava […]

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze Iz obrazloženja: „Odredbama člana 123. Zakona o radu (koji je važio u vreme kada su tužioci tražili isplatu zarada) bilo je propisano da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Prvostepeni sud […]

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji utvrdio potraživanje na ime minimalnih zarada u situaciji kada iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da efektivnog rada nije bilo, a da shodno važećem Zakonu o […]

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji utvrdio potraživanje na ime minimalnih zarada u situaciji kada iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da efektivnog rada nije bilo, a da shodno važećem Zakonu o radu […]

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje   „Prema odredbi člana 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i […]

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu troškova prevoza za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, dajemo sledeće mišljenje: Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka 9) Zakona […]

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja i […]

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice „U članu 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti […]

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla „Prema članu 118. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne […]