Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja

Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja „Prema članu 14. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i […]

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu, koji ne može […]

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu, koji […]

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline   Iz obrazloženja: „Naime, prema odredbi člana 94. stav 1. tačka 1) Kolektivnog ugovora tuženog broj … od 21.9.2010. godine: poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako ne poštuje radnu disciplinu odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca […]

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom „Članom 184. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da otkaz ugovora o radu iz člana 179. tač. 1), 2), […]

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje „Član 179. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) predviđa da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu. Povreda […]

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu  na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen   „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u […]

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života „U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života […]

Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje

Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje „U članu 37. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može zasnovati do povratka privremeno […]

Dostavljanje rešenja o prestanku radnog odnosa

Dostavljanje rešenja o prestanku radnog odnosa   „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno […]