Odluka o prodaji robe na otvorenim prostorima

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe dana __. godine donosim sledeću ODLUKU Odobrava se prodaja robe na malo koja će se vršiti na otvorenim prostorima kao što su sajmovi, pijace, vašari, tezge i dr. Prilikom prodaje robe obavezno će se kupcima izdavati fiskalni računi. Zaposleni koji vrši prodaju na malo u […]

Odluka o rekonstrukciji građevinskog objekta za potrebe privrednog društva

„__“ D.o.o. Broj __ __ 20__. godine     Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) jedini član privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ u vršenju funkcije Skupštine Društva dana 20__. godine je doneo sledeću ili Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim […]

Odluka o razvrstavanju privrednog društva

Na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 46/2006) direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ dana __.20__. godine donosi ODLUKU O RAZVRSTAVANJU ZA 20__. godinu Na osnovu kriterijuma iz člana 7. Zakona o računovodstvu, iskazanih rezultata poslovanja u Finansijskom izveštaju za 20__. godinu privredno društvo „__“ d.o.o. […]

Odluka o odobrenju troškova reprezentacije

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __ dana __. 201_. godine donosi O D L U K U o odobrenju troškova reprezentacije  Član 1. Odobrava se davanje poklona – __ koje će se dati na poklon poslovnom partneru ___ iz firme ___ iz ___ […]

Odluka o osnivanju ogranka privrednog društva – Poslovne jedinice

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima direktor privrednog društva “__” D.o.o. iz __, ul. __ br. __ dana __.__.20__. godine donosi Odluka o osnivanju ogranka – Poslovne jedinice „___“ Osniva se ogranak privrednog društva “__” d.o.o. – Poslovna jedinica sa nazivom __ koja ima sedište u __, ul. __ br. __ koja počinje sa […]

Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja obaveza i potraživanja – Obrazac IOS

Poverilac/dužnik : „__________“ D.o.o.                                      Poverilac/užnik : „_______“ D.o.o. __, ul. ____ br. __                                                                 ____________ PIB ________                                                                                 ul. ________ br.__ Mat.broj ____________                                                                 PIB ______ […]

Pravilnik o poslovnoj tajni

Na osnovu čl. 224. Zakona o privrednim društvima i člana 4. Zakona o zaštiti poslovne tajne (Sl.glasnik RS br. 72/20011) Direktor privrednog društva „“ d.o.o. doneo je dana __ godine Pravilnik o poslovnoj tajni I Opšte odredbe Član 1 Ovom odlukom se određuju isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva, a čije bi […]

Odluku o unosu polovne stvari u ličnom vlasništvu u kapital privrednog društva

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe osnivač privrednog društva „__“ iz __ dana __. godine donosi sledeću Odluku o unosu polovne stvari u ličnom vlasništvu u kapital privrednog društva Vlasnik privrednog društva “__” ustupa i prenosi bez naknade privrednom društvu sledeća polovne stvari koje su bile u njegovom ličnom vlasništvu […]

Prigovor dužnika na rešenje o izvršenju

                                                                                      PRIVREDNI SUD                                                                                                                        ___                                                                                                                       ul. __       POVERILAC: “__” d.o.o. […]

Prijava potraživanja poverioca u stečajnu masu dužnika

St. _____/_____ PRIVREDNOM SUDU U _______________ Poverilac:                  „__“d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ PIB __račun broj __ kod __ banke  Stečajni dužnik:        „__“d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj _ PIB __, račun broj ________ kod _______ banke   Prijava potraživanja poverioca sa prilozima u __ primeraka sa __ […]