Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da saglasno odredbama člana 1. stav 1. i člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, […]

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje „Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 15) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni […]

Slučajevi u kojima osnivač privrednog društva stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti

Slučajevi u kojima osnivač privrednog društva stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti „Povodom molbe za davanje mišljenja u pogledu sticanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti osnivača privrednog subjekta obaveštavamo Vas o sledećч,em: Odredbom člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. […]

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata „Pravo na godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa. Ovo pravo ostvaruje i direktor, koji je, saglasno članu 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zasnovao radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, […]

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti „Prema članu 48. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), direktor […]

Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova

Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim […]

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih delatnosti   „Odredbom člana 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor – organ koji je […]

Zaključivanje ugovora o delu samo za poslove van delatnosti privrednog društva

Zaključivanje ugovora o delu samo za poslove van delatnosti privrednog društva   „U članu 199. st. 1. i 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a […]

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu   Iz obrazloženja: „Na osnovu činjenice da je u vreme naplate novčane kazne tuženi bio generalni direktor i zastupnik akcionarskog društva, te da spada u krug lica iz člana 31. Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), prvostepeni sud zaključuje da je tuženi, kao u odgovorno […]

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 48. propisano je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do […]