Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima a u vezi sa članom 3. tačka 3.  Zakona o  PDV direktor „__“ d.o.o. dana __.__.20__. godine donosi

Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, lom ili kvar) na koji se ne plaća PDV za dobra koja nisu obuhvaćena Normativom rashoda Vlade Republike Srbije i za koje nije utvrđen normativ rashoda poreskog organa.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima kao posledica prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili radi preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara.

Član 3.

Rashod dobara na dobrima se utvrđuje neposredno pošto je određen rashod nastao ili redovnim ili vanrednim popisom dobara u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici i drugim objektima.

Količinu rashoda dobara do kojeg se ne plaća PDV utvrđuje ovlašćeno lice ili popisna komisija tako što na promet dobara koji je nastao u poreskom periodu primenjuje Normativ utvrđen ovim Pravilnikom.

Na razliku za koliko je stvarna količina rashoda dobara iz stava 1. ovog člana veća od količine utvrđene Normativom, obračnava se i plaća PDV i taj se iznos unosi u poresku prijavu na propisanim obrascu.

Utvrđen rashod iz ovog člana na osnovu isprave ovlašćenog lica ili zapisnika popisne komisije o izvršenom popisu s aiznosom obračunatog PDV se knjiži u poslovnim knjigama na kraju poreskog perioda za koji se izrađuje i podnosi poreska PDV prijava na propisanom obrascu.

Član 4.

Promet dobara na osnovu kojeg se utvrđuje iznos rashoda na koji se ne plaća PDV utvrđuje od količine dobara koja je u određenom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata i to:

  1. na promet robe – dobara na malo – na osnovu nabavljenih ili prodatih količina dobara u poreskom periodu,
  2. na promet robe – dobara na veliko – na osnovu podataka o prodatim  ili nabavljenim količinama dobara u poreskom periodu,
  3. na promet nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda – na osnovu proizvedeneih ili prodatih količina dobara u poreskom periodu.

Način utvrđivanja visine rashoda do koje se ne plaća PDV se ne može menjati.

Stvarni rashod se utvrđuje neposredno pošto je određen rashod nastao ili redovnim ili vanrednim popisom dobara u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici i drugim objektima.

Poreski periodu za koji se utvrđuje rashod (kalo, rastur, kvar, lom) je kalendarski mesec ili kalendarsko tromesečje odnosno poreski period propisan članom 48. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Rashod se utvrđuje redovinim ili vanrednim popisom za svaki poreski period primenom Normativa rashoda iz ovog Pravilnika na količinu dobara koja su u tom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata.

Član 5.

Na rashod nastao usled dejstva više sile (poplava, požar, saobraćajni udes, provalna krađa, oružana dejstva i sl.) ne plaća se PDV u količini utvrđenoj aktom organa nadležnog za osiguranje odnosno aktom nadležnog organa za procenu štete.

Izdatak iz stava 1. ovog člana može da se knjiži na teret rashoda bez obračuna PDV ako postoje isprave overene od strane nadležnih organa o nastalom rashodu.

Član 6.

Na rashod nastao zbog proteka roka trajanja ne plaća se PDV ako je rok trajanja utisnut ili otšampan ili na drugi način određen od strane proizvođača i ako je prilikom utvrđivanja rashoda bio prisutan predstavnik poreske uprave.

Ovlašćeno lice poreskog obveznika dužno je da pozove poreski organ da prisustvuje popisu dobara čiji je rok upotrebe istekao uz potvrdu prijama obaveštenja ili dostavljanja poziva preporučenim pismom.

Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva ne odazove pozivu obveznika, priznaju se utvrđene količine rashoda u zapisniku komisije.

Član 7.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV u skladu sa ovim Pravilnikom iznosi :

R. br.

Naziv proizvoda

Stopa

I.Proizvodnja :

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………..

II. Trgovina na malo :

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………..

III. Trgovina na veliko :

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………..

Član 7.

Ovaj Pravilnik se donosi na neodređeno vreme a njegove izmene i dopune vršiće se na način  i  po postupku koji važi za njegovo donošenje i primenjivaće se od 01.01. 2006. godine.

                                                                                                                           Direktor

                                                                                                ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje