Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Vidi i Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem   Na osnovu čl. 18. do 20. Zakona o računovodstvu i reviziji, člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Direktor “__ ” d.o.o. dana __________ godine doneo je PRAVILNIK O ORGANIZACIJI […]

Popis-odluka o popisu i obrazovanju komisija

Na osnovu odredbe člana 18. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 46/2006, 111/2009, 99/2011) i odredaba Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (Sl.glasnik RS 106/2006) kao i odredaba Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u “__” […]

Popis-uputstvo za organizovanje popisa

Na osnovu tačke ___ Odluke Direktora “” D.o.o. Beograd o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 201__. godine od __.201__. godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem dana __ 201__. godine donosim […]

Popis-plan rada Komisije

PLAN RADA KOMISIJE ZA __ Komisija je imenovana Odlukom Direktora Društva od __ 201__. godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu: ______, predsednik komisije ______, član komisije ______, član komisije Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od __ 201__. godine s početkom __. 201__. godine i završena ___ godine. Komisija utvrđuje sledeći plan rada u […]

Popis-izveštaj Komisije za popis obaveza i potraživanja

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik Srbije 46/2006, 111/2009, 99/2011) i člana 13. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja (Sl. glasnik Srbije 106/2006) dana ___.201__. godine Komisija formirana odlukom direktora „__ “ donosi sledeći  I Z V E Š T A J o popisu obaveza i […]

Popis-Odluka o pripisu obaveza i potraživanja

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik Srbije 46/2006, 111/2009, 99/2011)  i člana 14. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja  (Sl. glasnik Srbije 106/2006) direktor „__ “ dana __ donosi sledeću O  D  L  U  K  U o pripisu obaveza i potraživanja   Usvaja se izveštaj Komisije […]

Popis-izveštaj Komisije za popis osnovnih sredstava

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i odluke Direktora „“  od __ godine Komisija  za popis osnovnih sredstava daje sledeći   IZVEŠTAJ O POPISU OSNOVNIH SREDSTAVA  Komisija za popis osnovnih sredstava je u periodu od __ do __ izvršila popis  osnovnih sredstava i predlaže da se izvrši otpis i rashodovanje sledećih osnovnih sredstava : Red. […]

Popis-Odluka direktora o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i Izveštaja Komisije za popis osnovnih sredstava od __ godine direktor „__“ d.o.o. iz  Beograda dana __. godine donosi sledeću ODLUKU O OTPISU I RASHODOVANJU OSNOVNIH SREDSTAVA  Vrši se potpuni otpis i rashodovanje osnovnih sredstava prema sledećem spisku : Red. br. Inv. br. Naziv osnovnog sredstva Nabavna […]

Popis-odluka direktora o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza

Na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Direktor Društva dana  ____.201_.  godine donosi sledeću ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA SA STANjEM NA DAN 31.12. 201__. GODINE 1.   Direktor Društva je razmatrao materijal o izvršenom redovnom potpunom popisu […]

Zapisnik o sravnjenju – usaglašavanju obaveza i potraživanja

Z A P I S N I K o sravnjenju – usaglašavanju obaveza i potraživanja  Zapisnik sačinjen dana __.__. 201_. godine između : Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __ PIB __ mat.broj __ Privredno društvo „__“ d.o.o. iz __ PIB __ mat.broj __   Stanje usaglašenih obaveza i potraživanja na dan __. godine:    Promet […]