OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA DATE KAPARE ZA KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI Ako je za kupoprodaju neke nepokretnosti (kuća, stan, zemljište) na osnovu ugovora ili predugovora predata prodavcu kapara, taj ugovor ili predugovor mora biti overen kod javnog beležnika da bi kapara bila pravno validna. Ako je ugovor ili predugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen kod javnog beležnika a kupac odustane […]

OVERA KOD SVIH SUDOVA I OPŠTINA MOGUĆA DO 01. MARTA 2017. GODINE (a i posle toga u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici)

Prema članu 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 (klikni na link) osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine. I posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, […]

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015, 106/2015   Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuje organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo. Javno beležništvo i javni beležnici Član 2 […]

BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar (na mapama) – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

SPISAK – ADRESAR (na mapama) – IMENIK JAVNOBELEŽNIČKE KANCELARIJE U REPUBLICI SRBIJI (notari) Pročitaj i : Javnobeležnička Tarifa (Pravilnik sa tarifnim brojevima) Određivanje nagrade, naknada troškova javnog beležnika PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife Mesna nadležnost sudova (osnovnih, prekršajnih, privrednih i drugih) **********************************************1 JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA  Beograd, ul. Cara Lazara br. 12 tel. 011/2620-104  ********************************************** Građanin ima slobodu da izabere […]

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa Sl. glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017 Predmet Član 1 Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova. Nagrada za rad i […]

PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

Pročitaj  propis : Javnobeležnička tarifa (Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017) Tarifni broj 1 Vrsta pravnog posla Osnovica za obračun Vrednost pravnog posla u dinarima Nagrada beležniku u bodovima Vrednost boda Iznos nagrade beležniku u dinarima 1 2 3 4 5 6 (4 x 5) 1. Raspolaganje imovinom (kupoprodaja, poklon) 2. Deoba zajedničke imovine supružnika ili […]

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova Pročitaj : Javnobeležnička tarifa    1. OPŠTE ODREDBE Nagrada za rad i naknada troškova (član 2. Javnobeležničke tarife) Javnom beležniku (notaru) pripada nagrada za rad i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljanjem poslova u visini i na način određen ovom tarifom. Prilikom obračunavanja nagrade za obavljeni posao, uzimaju […]

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine

Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine Sl.glasnik RS br. 12/2016   OSNOVNE ODREDBE Član 1 Javnobeležničkom tarifom javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog beležnika u postupku raspravljanja zaostavštine, način utvrđivanja vrednosti osnovice za obračun nagrade, i obračun […]

Etički kodeks javnih beležnika

Preuzeto sa sajta : http://beleznik.org/index.php/sr/javni-beleznici/zakon-i-drugi-propisi ETIČKI KODEKS  JAVNIH BELEŽNIKA OPŠTI DEO I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Osnovi profesionalne etike Društvo zasnovano na vladavini prava zahteva, pre svega, pravnu sigurnost i izvesnost obavljanja pravnih poslova te javno beležništvo kao službu od javnog poverenja u kojoj javni beležnik ima visoki stepen profesionalne odgovornosti. Javni beležnik kao […]

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu Sadržaj članka : Organi koji vrše overu Šta je potrebno prilikom overe Overa dokumenta Overa potpisa na ugovorima Overa pojedinih ugovora Obavezna overa pojedinih ugovora pred sudijom kao uslov njihove punovažnosti Modeli pojedinih ugovora Imenici sudskih veštaka, izvršitelja, sudskih tumača […]