Zastupanje (punomoćje)

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 84-98

Pročitaj : Modeli punomoćja

Sadržaj :

 1. šire objašnjenje punomoćstva
 2. model generalnog punomoćja

Pravni poslovi kao i ugovori mogu da se obavljaju odnosno zaključuju i preko drugog lica koje ima status zastupnika. Ako taj pravni posao zaključi zastupnik on obavezuje punomoćnika ako je  pravni posao zaključen u okviru datog punomoćja.

Zastupnik ne može da prenese svoje ovlašćenje na drugo lice osim ako je to dozvoljeno zakonom ili mu je punomoćnik to u punomoćju odobrio.

Ako zastupnik prekorači svoja ovlašćenja i zaključenim poslom obaveže punomoćnika više od dozvoljenog okvira, punomoćnik meže da preuzme takve obaveze naknadnim odobrenjem.

Ako neko lice zaključi ugovor u ime punomoćnika bez njegovog ovlašćenja, taj ugovor obavezuje punomoćnika samo ako ga on naknadno odobri.

Punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac pravnim poslom daje punomoćniku. Postojanje i obim punomoćja su nezavisni od pravnog odnosa na čijoj je podlozi punomoćje dato.

Punomoćnik može biti i pravno lice.

Forma propisana zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao važi i za punomoćje za zaključenje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla.

Punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.

Punomoćnik kome je dato opšte punomoćje može preduzimati samo pravne poslove koji dolaze u redovno poslovanje.

Posao koji ne dolazi u redovno poslovanje može punomoćnik preduzeti samo ako je posebno ovlašćen za preduzimanje tog posla, odnosno vrste poslova među koje on spada.

Punomoćnik ne može bez posebnog ovlašćenja za svaki pojedini slučaj preuzeti meničnu obavezu, zaključiti ugovor o jemstvu, o poravnanju, o izbranom sudu, kao ni odreći se nekog prava bez naknade.

Opozivanje i sužavanje punomoćja

Vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoćje, čak i ako se ugovorom odrekao tog prava. Opozivanje i sužavanje svakog punomoćja može se učiniti izjavom bez posebne forme.

Ako je opozivanjem ili sužavanjem punomoćja povređen ugovor o nalogu, ili ugovor o delu, ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.

Dejstvo prestanka i sužavanja punomoćja prema trećim licima

Opozivanje punomoćja kao i njegovo sužavanje nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, ili obavilo drugi pravni posao, a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano, odnosno suženo. U tom slučaju, vlastodavac ima pravo zahtevati od punomoćnika naknadu štete koju bi zbog toga pretrpeo, izuzev kad punomoćnik nije znao ni morao znati za opozivanje, odnosno za sužavanje punomoćja.

Punomoćje prestaje smrću punomoćnika.

Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica, odnosno smrću lica koje ga je dalo, osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete po pravne sledbenike ili ako punomoćje važi i za slučaj smrti davaoca, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na prirodu posla.

Poslovno punomoćje

Poslovno punomoćje može dati, u granicama zakona, privredno društvo odnosno drugo pravno lice i njime ovlastiti punomoćnika da zaključuje ugovore i obavlja ostale poslove koji su uobičajeni u vršenju njihove poslovne delatnosti.

Poslovni punomoćnik ne može otuđiti ili opteretiti nepokretnosti, preuzeti menične obaveze ili obaveze jemstva, uzeti zajam i voditi spor, ako nije dobio posebno punomoćje za svaki takav posao.

Poslovno punomoćje može biti ograničeno na određenu vrstu poslova, ili na određene poslove, ali ova ograničenja imaju dejstvo prema trećem samo ako je za njih znao ili morao znati.

Ovlašćenja trgovinskog putnika

Trgovinski putnik preduzeća ovlašćen je preduzimati samo one poslove koji se odnose na prodaju robe i koji su navedeni u punomoćju koje mu je preduzeće dalo.

U slučaju neizvesnosti, smatra se da trgovinski putnik nije ovlašćen da zaključuje ugovore, nego samo da prikuplja porudžbine, ali će ipak ugovor koji je zaključio ostati na snazi ako ga vlastodavac naknadno odobri.

Trgovinski putnik koji je ovlašćen da prodaje robu, nije ovlašćen da naplati cenu, kao ni da prodaje na kredit, osim ako ima posebno ovlašćenje za prodaju na kredit.

Trgovinski putnik je ovlašćen da za vlastodavca prima reklamacije zbog nedostatka robe i ostale izjave u vezi sa izvršenjem ugovora zaključenog njegovim posredovanjem, kao i da u ime vlastodavca preduzima potrebne mere za očuvanje njegovih prava iz tog ugovora.

OPŠTE (GENERALNO) PUNOMOĆJE

Ovlašćujem punomoćnika,  ___ iz __, ul. ___ br. __ JMBG ___ lk.br. ___ MUP ___ da može u moje ime i za moj račun :

 1. da me zastupa neograničeno u svim pravnim poslovima i pravnim radnjama pred svim sudovima, državnim organima i trećim licima, da podiže i povlači tužbe, prizna ili se odriče tužbenih zahteva, zaključuje poravnanja, podnosi pravne lekove i od istih odustaje ili ih se odriče, predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja, preduzima radnje u izvršnom postupku i sve druge pravne radnje za koje nađe da u poverenim zastupanjima idu u moju korist;
 2. da preduzima sve pravne poslove u cilju zaštite mojih imovinskih interesa na svim nepokretnostima u Republici Srbiji na kojima imam pravo vlasništva kao što su: podnošenje zahteva u upravnom postupku, tužbe pred nadležnim sudom, primanje sudskih i drugih pismena, primanje rešenja i drugih akata, preduzimanje radnji u izvršnom postupku kao i svih drugih pravnih i faktičkih radnji u vezi nepokretnosti;
 3. da potpiše i kod kod nadležnog suda overi ugovor o kupovini nepokretnosti u Republici Srbiji, da isplati kupoprodajnu cenu prodavcu, da plati porez na promet apsolutnih prava te da preduzima sve druge pravne poslove i radnje radi izvršenja ugovora o kupovini nepokretnosti;
 4. da može neograničeno da raspolaže sa sredstvima na svim mojim dinarskim i deviznim računima kod svih banaka u Republici Srbiji, da može da vrši uplate i isplate u neograničenim iznosima i da vrši sve druge novčane transakcije, pravne poslove i radnje u vezi mojim računima;
 5. da u cilju kupovine nepokretnosti i plaćanja poreza, dažbina i svih drugih troškova u vezi kupovine nepokretnostimože neograničeno da raspolaže sa dinarskim i deviznim sredstvima koja se nalaze na svim mojim dinarskim i deviznim računima u svim poslovnim bankama u Republici Srbiji;
 6. da može neograničeno da raspolaže sa sredstvima na mojim računima kod ___ banke __i to dinarskom računu ___ i deviznom računu ___, da može da vrši uplate i isplate u neograničenim iznosima kao i sve druge novčane transakcije kao i pravne poslove i radnje u vezi sa mojim računima kod ove banke;
 7. da može u moje ime i za moj račun neograničeno da me zastupa u svim pravnim poslovima i radnjama u vezi mog ___ kredita kod ___ banke u __, da može u moje ime i za moj račun da uplaćuje rate kredita, da izvrši uplatu preostalog iznosa kredita i da izvrši saldiranje i gašenje tog kredita kao i da preduzima sve druge pravne radnje i akte u vezi kredita kod ove banke,
 8. da može u moje ime i za moj račun neograničeno da me kao vlasnika i člana privrednog društva “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ mat.br. __, PIB ___ zastupa u svim poslovima i pravnim radnjama koje se preduzimaju u ime i za račun ovog privrednog društva;
 9. da može u moje ime i za moj račun neograničeno da me kao vlasnika i člana privrednog društva “___” d.o.o. iz __, ul. ___ br. __ mat.br. __, PIB ___ zastupa pred Agencijom za privredne registre, svim sudovima, Poreskoj upravi i svim drugim državnim organima i organizacijama;
 10. da me u moje ime i za moj račun neograničeno kao vlasnika i člana privrednog društva „___“ d.o.o. iz ___ da preduzima sve pravne i druge radnje za pokretanje postupka za likvidaciju privrednog društva, da sprovede postupak likvidacije ovog privrednog društva kod Agencije za privredne registre, Poreske uprave i svih drugih državnih organa i organizacija.

Davalac punomoćja
__________________________
___
___, ul. ___ br. __
JMBG ___ lk. ___ MUP ___

 

Servis računara online zakazivanje