Sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku

Servis računara online zakazivanje

1. Sporazum o razvodu braka – vidi Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom) 

2. Sporazum o vršenju roditeljskog prava – vidi čl. 40 Porodičnog zakona

3. Sporazum o deobi zajedničke imovine – vidi čl. 177-185 Porodičnog zakona

Napomene uz sporazum o deobi zajedničke imovine:

 1. Sporazum se može zaključiti u toku trajanja braka ili posle njegovog prestanka,
 2. Sporazum mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe supružnicima pročita ugovor i upozori ih da se njime isključuje zakonski režim nasleđivanja zajedničke imovine

—————————————————————————————————————————————————

SPORAZUM O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA

I

SPORAZUM O VRŠENJU RODITELJSKGO PRAVA I SPORAZUM O DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE STEČENE U BRAKU

Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane :

 1. _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __
 2. _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

Član 1.

Maloletna/i __ rođena/rođen __.20__. godine u __ JMBG 1910011715079 poverava se na čuvanje i vaspitanje majci/ocu __ iz __.

Način održavanja ličnih odnosa roditelja ___ koji ne vrši roditeljsko pravo sa kćerkom/sinom __ utvrđuje se tako da isti ima pravo da:

 • maloletna/maloletni boravi kod __ __ puta nedeljno u trajanju od __ časova tako što će ga uzimati ispred stana majke/oca i vraćati istog dana do stana majke/oca,
 • počev od 2-ge godine života maloletna/maloletni će boraviti kod oca/majke svake __ nedelje od __ u 17 časova do __ u 20 časova,
 • maloletna/maloletni će boraviti kod oca/majke svakog zimskog raspusta u trajanju od __ kalendarskih dana i svakog zimskog raspusta u trajanju od __ kalendarskih dana.

DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE

Član 2.

Bračni drugovim konstatuju da su dana __ __. godine u __, opština __ zaključili brak i da su u toku trajanja braka svojim ličnim i zajedničkim doprinosom, stekli ravnopravno i podjednako imovinu i to:

 1. Stan koji se nalazi u __, ul. __ br. __, stan br. __, na __ spratu površine od __m2 upisan u listu nepokretnosti __ KO __ sa nameštajem i drugim pokretnim stvarima koje se nalaze u ovom stanu. Vlasništvo stana je stečeno na osnovu __ zaključenog sa prodavcem – ___ koji je overen kod __ suda u ___, Ov. br. __ od __ godine;
 2. Katastarsku parcelu u __ u površini od __ m2 kat.parcela ___ upisana u listu nepokretnosti __ KO __, koja se vodi kao “njiva”. Vlasništvo je stečeno na osnovu __ zaključenog sa prodavcem – ___ koji je overen kod __ suda u ___, Ov. br. __ od __ godine;
 3. Katastarsku parcelu u __ u površini od __ m2 kat.parcela ___ upisana u listu nepokretnosti __ KO __, koja se vodi kao “šuma”. Vlasništvo je stečeno na osnovu __ zaključenog sa prodavcem – ___ koji je overen kod __ suda u ___, Ov. br. __ od __ godine;
 4. Bespravno sagrađen objekat – kuće koja se nalazi u __, ulica __ br. __ na katastarskoj parceli br. __ KO __ i sa pravom korišćenja kat. parcele __na kojoj se nalazi ovaj objekat sa nameštajem i drugim pokretnim stvarima koje se nalaze u ovoj kući.

Svaki bračni drug potpisom ovog Sporazuma neopozivo izjavljuje da na svoj navedenoj imovini svojim zaduživanjem nije dao nikakvo pravo bilo kom trećem licu niti je učinio radnje kojim bi treće lice na imovini opisanoj u stavu 1. ovog člana, steklo bilo kakvo pravo.

Član 3.

Bračna zajednica više ne postoji između bračnih drugova, te su oni odlučili da se sporazumno razvedu i o tome su podneli sporazumni predlog nadležnom sudu, te potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo i saglasno vrše podelu zajedničke imovine bliže opisane u članu 2. ovog Ugovora na sledeći način:

 1. Imovina opisana u članu 1. ovog Sporazuma pod __, __ , __ pripada bračnom drugu __;
 2. Imovina opisana u članu 1. ovog Sporazuma pod __, __ , __ pripada bračnom drugu __.

Bračni drugovi neopozivo i saglasno izjavljuju da su vrednosti koje su dobili podelom imovine, a na način utvrđen u stavu 1. ovog Ugovora vrednosno, kao i na drugi način, u potpunosti jednaki čime je ovom podelom u potpunosti zadovoljen njihov pojedinačni doprinos koji je svaki bračni drug imao u sticanju ove imovine i ulaganju u nju, kao i za njeno održavanje i povećanje vrednosti do dana zaključivanja ovog Sporazuma.

Počev od dana zaključivanja ovog Sporazuma bračni drugovi na napred opisanim i podeljenim nepokretnostima stiču puno pravo vlasništva i stupaju u sva prava i obaveze punopravnog vlasnika imovine.

Član 4.

Ukoliko se nakon zaključivanja ovog Sporazuma na imovini koju je jedan bračni drug dobio na osnovu podele izvršene članom 2. pojave prava trećih lica koje je drugi bračni drug – “dužnik” napravio, taj bračni drug “dužnik” se obavezuje da o svom trošku ovo pravo otkloni i da izmiri sva prava trećih lica te da obezbedi da se pravo vlasnišva drugog bračnog druga na njegovoj imovini ne ugrožava na bilo koji način.

Svaki bračni drug će za svoje lične obaveze koje napravi posle zaključivanja ovog Sporazuma, odgovarati isključivo imovinom koju je dobio podelom utvrđenom članom 2. ovog Ugovora.

Bračni drugovi na raspodeljenim nepokretnostima opisanim u članu 2. ovog Sporazuma stiču puno pravo vlasništva i stupaju u sva prava i obaveze nespornog vlasnika.

Član 5.

Bračni drugovi su neopozivo saglasni da svako od njih, nesmetano od drugog vlasnika, može u zemljišne knjige upisati svoje pravo vlasništva na nepokretnostima čije su vlasništvo dobili podelom izvršenom na osnovu člana 2. ovog Sporazuma tj. bračni drugovi daju uzajamno neopozivu i besteteretnu “clausulu intabulandi” na imovini čije su vlasništvo stekli na osnovu ovog Ugovora.

Član 6.

Bračni drugovi potpisom ovog Sporazuma neopozivo izjavljuju da su podelom izvršenom na osnovu ovog Sporazuma u potpunosti izmireni i da nemaju više nikakvih međusobnih finansijskih i drugih prava i obaveza.

Član 7.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Sporazuma i potvrđuju da im je ovaj Sporazuma pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Sporazuma je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

_________________________ _________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje